Ниигэм 30 apr 2021 6763

​Һургуулида ороодүй багашуулай дунда буряад хэлэнэй мүрысөөн үнгэргэгдэбэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Байгша оной апрелиин 5-һаа 22 болотор Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта «Хурса хэлэтэй багашуул»  гэһэн мүрысөөн эмхидхэгдээ. Һургуулиин наһа хүсөөдүй үхибүүдэй дунда тордиһогүй буряад хэлэтэй, талаан бэлигтэйшүүлые элирүүлхэ зорилготой хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө.

«Хурса хэлэтэй багашуул»  гэһэн мүрысөөндэ Улаан-Үдэ хотоһоо болон уласай аймагуудһаа 45 мэдүүлгэ ороһон байна. Мүрысөөн очно болон заочно шатануудта үнгэрөө. Заочно шатада хабаадагшад буулгабариинуудые бэлдэжэ эльгээһэн байна. Тиигэжэ хоёрдохи шатада 23 хабаадаха гэжэ элирүүлэгдээ.

Мүрысөөнэй хоёрдохи шата ZOOM талмайда эмхидхэгдээ. Хабаадагша бүхэн амитад тухай рассказ бэлдэжэ, жюриин гэшүүдэй асуудалнуудта харюусаа. Тиихэдэ үхибүүд һургуулида орохоор гэжэ шалгагдаа. Бүхы дабааринуудта үхибүүд буряадаараа харюусаа.

«Хурса хэлэтэй багашуул»  гэһэн мүрысөөнэй дүнгүүдээр I һуури Ахын аймагай Өөрлиг һууринай Гомбоев Максим эзэлээ. Ивалгын аймагай Нурселениин Жамсаранов Доржо II һуурида гараа. Улаан-Үдын Чимитдоржиев Айдар III һуурида хүртөө.

Мүрысөөнэй номинацинуудта Улаан-Үдын Гармаева Дашима, Дымбрылов Дугар, Мункуева Марина, Намжилов Аюр, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын Эрдынеева Бэлигма, Зэдын аймагай Петропавловка һууринай Шаракчинова Алина гэгшэд илаһан байна.

Илагшад болон шангай һууринуудые эзэлэгшэд шалгалтануудые барингүй, Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат орохо аргатай.  

Фото: Анна ОГОРОДНИК