Ниигэм 10 may 2021 233

Энэ зунай амаралтын онсо шэнжэ

2021 оной зунай хүүгэдэй амаралтын хаһа онсо байха. Энээн тухай Улаан-Үдэ хотын захиргаанай залуушуулай болон ниигэмэй бодолгын талаар хороон дуулгана.

Коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүдые сахин, үхибүүд болон лагерьнуудта хүдэлхэ мэргэжэлтэд амаралгын газар хамта, нэгэ үдэр ошохо, тэндэһээнь ерэхэ болоно. Түрэхид лагерьнуудта оруулагдахагүй. 
Мүнөө агаар хорото бодосуудһаа сэбэрлэдэг, хүнэй бэеын халууниие шалгадаг хэрэгсэлнүүд абтанхай. Аюулгүй байдал сахилгада хэрэгтэй видео буулгабари хэдэг камеранууд үлгэгдэнхэй, харуулшад тодорхойлогдонхой. Бусадшье шухала асуудалнуудаар зохид шиидхэбэринүүд абтанхай. 
Энэ зундаа лагерьнуудта амарха хүүгэдэй  тоо 75 % байха гол эрилтэтэй. Нэгэ халаан 21 үдэр үргэлжэлхэ. Халаан бүхэндэ хүүгэдэй хабаадалгатайгаар һонин хэмжээнүүд болохо түсэбтэй. Ород Улас, Буряад Улас дотор 2021 он Эрдэмэй, технологиин жэл гээд соносхогдоһон. Тиимэһээ энээндэ зорюулагдаһан болон Улаан-Үдэ хотын анхан байгуулагдаһаар 355 жэлэй ойдо дашарамдуулагдан олон тоото үйлэ хэрэгүүд эмхидхэгдэхэ. 
Хамтадаа энэ зундаа үдэртөө ерээд амарха түхэлтэй 65, амаралгын болон ажалай 20, элүүржүүлгын шэглэлтэй 20 лагерьнууд ажаллаха. 37000 үхибүүд амарха аргатай. 
Мартын 31-дэ түрэлхидэй зүгһөө хүүгэдээ али нэгэн лагерьта амаруулха тухай электронно аргаар мэдүүлгэ барилгын болзор түгэсөө. Тиин апрелиин 1-һээ июлиин 15 болотор түрэлхид лагерьнуудта хандалга барижа, үхибүүдээ тэндэ амаруулха эрхэтэй. 

Фото: pixabay.com