Ниигэм 30 apr 2021 337

​Буряад Уласай харгынууд шалгагдаа

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай транспортын яаман харгынуудые заһабарилгын түсэбүүдэй тоо баримта толилоо. Байгша ондо улас дотор 273 модоной зайда харгынууд болон федеральна, уласай болон аймагуудай мэдэлэй 8 хүүргэ заһабарилагдаха. Энэ ажалда 12,5 миллиард түхэриг һомологдоо.

Һүүлэй табан жэлэй туршада Буряад Уласта 1400 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаа. Тиихэдэ Улаан-Үдэ шадарай аймагуудай харгынуудта заһабарилга эдэбхитэй ябуулагдана. Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан- Новый Уоян шэглэлэй харгын барилга үргэлжэлһөөр. Жэл бүри можо нютагтамнай 200-300 модоной зайда харгы заһабарилагдана. Энэ бүхы ажал Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй оролдолгоор хэгдэнэ, юундэб гэхэдэ 2017 ондо уласнай «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлдэ оржо үрдеэ һэн.

Улас дотор харгынуудай утань бүхыдөө 14 мянган модон болоно. Һүүлэй табан жэлэй туршада харгынуудай 10% заһабарилагдаа. Энэл шэгтээ заһабарилгын ажал ябуулагдаа һаа, 25 жэлэй туршада уласай харгынууд һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Мүнөө уласай харгынуудай 10%-нь, Улаан-Үдын харгынуудай 79%-нь нормативна эрилтэнүүдтэ тааруу.

 

Фото: pixabay.com