Ниигэм 30 apr 2021 726

​Майн амаралтын үдэрнүүдэй үедэ Буряад Уласта ойнуудай хиналта шангадхагдаха

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта майн һайндэрнүүдэй үедэ ойнуудай хиналта шангадхагдаха. 200-һаа дээшэ ойн харуулшад болон космо-мониторингын системэ хэрэглэжэ, шалгалта үнгэргэгдэхэ юм.

Тиихэдэ Буряадай урда аймагуудаар болон Улаан-Үдэ шадар авиапатрулировани ябуулагдаха.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо Петр Мордовской ойн харуулшадта хандаһан байна.

- Нэн түрүүн һэргылэмжын ажал ябуулха шухала, абаһаар лэ протокол абтах ёотой бэшэ. Хүнүүдэй ойлгожо үгөөгүй һаань, протокол абаха болонот, - гэжэ сайд хэлэбэ.

Буряад Уласта ойн түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим абтанхай гэжэ һануулнабди. Ойдо орохо хоригдоно. Ажаһуугшадай амарха гэжэ хараалагдаһан газарнуудта сүлөө сагаа үнгэргэхэ хэрэгтэй, тиихэдээ түймэрэй аюулгүй байдл сахиха хэрэгтэй.

Түймэрэй аюултай хаһын онсо үедэ дүрим эбдэгшэд яла түлэхэ гэжэ хараалагданхай:

- эрхэтэд - 4 мянганһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр;

- тушаалта нюурнууд – 20 мянганһаа 40 мянган түхэриг хүрэтэр;

- юридическэ нюурнууд – 300 мянганһаа 500 мянган хүрэтэр;

- гарзын гараа һаа гү, али хүнүүдэй наһа бараа һаа – Уголовно кодекс хараалагдаха.

Ойн харуулай “халуун утаһан” - 83012204444 .

Фото: pixabay.com