Ниигэм 11 may 2021 488

​Буряадай Ивалгын аймагта Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүрбэн ветеран ажаһууна

© фото: Иволга-инфо. 24/7

Агуу Илалтын үдэр Буряадай Ивалгын аймагай дарга, һомонуудай хүтэлбэрилэгшэд, Ветерануудай зүблэлэй түрүүлэгшэ, Ивалгын болон Тарбагатайн аймагуудай сэрэгэй комиссар Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудые амаршалаа. Тэдэнэр Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай болон Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй зүгһөө амаршалгануудые дамжуулһан байна. Агуу Илалта шэрээлсэһэн баатар сэрэгшэдтэ бэлэгүүд барюулагдаа.

Сотниково һууринай ажаһуугшад концерт наада бэлдэжэ харуулаа.

Мүнөө Ивалгын аймагта Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүрбэн ветеран үлэнхэй: Ошурково һууринай Посельский Георгий Григорьевич, Сотниково нютагай Максимов Сергей Дмитриевич, Нурселениин Очиров Чойнхор Дашиевич, Гүрэльбын Кашин Фёдор Поликарпович гэгшэд болоно. Тиихэдэ коцлагерьта баряанда Фрезе Елизавета Яковлевна мүнөө Сотниково ажаһууна.

Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро, амгалан тайбан дэлхэй дээрэ ажана тэнюун ажаһууха эрхэ олгоһон баатар сэрэгшэдтээ доро дохинобди.

Источник: Иволга-инфо. 24/7

Фото: Иволга-инфо. 24/7