Ниигэм 11 may 2021 135

​Буряадай Зэдын аймагта хабарай тарилга эхилээ

© фото: Джида-инфо.24/7

Буряадай Зэдын аймагай табан ажахы хабарайнгаа тарилга майн 7-до эхилээ. Тиигэжэ 267 гектарта орооһото ургамал таригдаа: 102 га газарта – хара таряан, 110 га – шэниисэ, 45 га – ешмээн, 10 га – третикале.

Тиихэдэ тариһан таряан дээгүүр малай бэлшэхэгүйн тула, тэдэнэй эзэд малаа адуулжа, моридоо зунай бэлшээридэ тууха ёһотой гэжэ Зэдын аймагай захиргаанай хүдөө ажахын хүтэлбэри һануулна. Энэ дүримдэ хайша хэрэгээр хандаһан зон, Буряад Уласай захиргаанай хуули эбдэһэн тухай хуулиин 47-дохи статьягаар 10000 түхэриг хүрэтэр яла түлэхэ юм. 

Источник: Джида-инфо.24/7

Фото: Джида-инфо.24/7