Ниигэм 12 may 2021 478

​Ород Уласай ажаһуугшад Крымдэ болон Байгалай эрьедэ амарха хүсэлтэй

© фото: pixabay.com

Хари гүрэнүүдэй хилэеэ таһа хааһан сагта арад зомнай амархадаа, Ород Уласайнгаа гоё һайхан нютагуудые шэлэжэ амарха баатай болоно гээшэ.

Урид Зүблэлтэ засагай үедэ “түмэр хүшэгын” татаатай байхада, бидэ майханаа баряад амарха зохид газар шэлэжэ, байгаалиин нюрууда амардаг заншалтай бэлэйбди. Тэрэ заншалнай мүнөө яаха аргагүй һэргэжэ байна гэхэдэ, алдуу болохогүй. Далайһаа далай хүрэтэр нэмжын хабтайһан Эхэ орон доторнай эмтэй домтой аршаан булагууд, дабташагүй һайхан байгаалитай нютаг оронууд олон ааб даа. Эгээл тэдэнэй тоодо дэлхэйн зэндэмэни гэлсүүлһэн Байгал далаймнай орохоороол ороно гээшэ аабза.

Ород Уласай ажаһуугшадай дунда үнгэргэгдэһэн асуултын дүнгөөр тэдэнэй 7 хубинь манай нютаг ерэжэ амарха хүсэлэнтэй байһанаа мэдүүлээ. Асуултада хабаадагшадай 34 хубинь Крым ошожо амархаяа һанаһан хүсэлэнтэй байна. Өөрынгөө түрэл дайда хаража үзөөгүй аад, хариин холо дайдын түүхэ, ёһо заншал мэдээд ябадаг зон олон байха. Эгээл энэ үедэ бууралхан Буряад дайдынгаа гоё һайханиие хаража, үзэжэ ябаха арга олдоод байна гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com