Ниигэм 13 may 2021 5226

Буряадай эрхим бүлэ тодороо

“Эрхим гэр бүлэ” гэһэн харалган Буряад Уласта түгэсэбэ.

Бүхэроссиин конкурсын можо нютагуудай шатада уласай арбан зургаан аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын бүлэнүүд хабаадаба. Хамтадаа энэ жэлэй хэмжээндэ 38 бүлэ хаба шадалаа туршаба.
Энэ харалган хэдэн номинацинуудаар эрхимүүдые тодорхойлбо.
 Прибайкалиин аймагай Лузиныхтан  “Хүдөөгэй эрхим бүлэ” гээд нэрлэгдээ. “Гэр бүлэ – арадайнгаа ёһо заншалнуудые наринаар сахигша” гэһэн номинацида Захааминай аймагай Тогмитовтанай бүлэ түрүүлээ. Хяагтын аймагай Максимовтан “Олон багашуултай эрхим бүлэ” гээд тодороо. Бабантын аймагай Спиридоновтан “Россин алтан бүлэ” гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. “Залуу бүлэ” гээд Северобайкальск хотын Лисинтэн онсо тэмдэглэгдээ.

2021 оной харалганда үндэр амжалта туйлаһан бүлэнүүдэй шагнал Улаан-Үдэ хотодо майн 14-дэ үнгэргэгдэхэ. Тус харалган Буряадта 2016 онһоо үнгэргэгдэдэг болонхой. Жэл бүхэндэ ехэ бэрхэ, эбтэй, олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүд хабаадалсана", -  гээд Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc