Ниигэм 14 may 2021 947

Хониной нооһоор – зурагууд

Иимэ шэнэ аргатай Усть-Ордын Буряадай тойрогой Обуса һууринай ажһуугша Екатерина Очирова танилсуулна

Буряад Уласта үндыһэн Екатерина Очирова хэдэн жэлэй саана үбгэ эсэгэнэрэйнгээ тоонто нютаг Оһын аймагай Обуса нютаг зөөжэ ошоһон байна. Буряадта тэрэнэй ажал зохёохы ажалтай холбоотой бэшэ һэн.

Гобеленүүдые шэнэ аргаар бүтээхэ бодол гэнтэ ерээ гээд Екатерина Очирова тэмдэглэнэ.

«Гэртээ хуушан мебель һэльбэн шэнэлээб, тэрэнэй һүүлээр шэрэ үлөө, хаана тэрэнээ хэрэглэхэ ааб гэжэ бодолгото боложо байтараа, нооһондо нюдэм торосолдоо. Тэрээнһээ холст хэжэ, шэрын нүгөө талада гоожожо, урдажа гарахагүйн тулай желатинаар хушажа, хатаагаад, грунт хээд, удаань толгойдом ороһон зурагуудаа бүтээнэб», - гэжэ уран гартан хэлэнэ.

Һонирхолтой гобеленүүдэй бии болоһон түүхэ иимэл даа. Теэд харагшадые тэдэниие бүтээхэ арга гайхуулхаһаа гадна, зурагуудайнь удха  бүри һонирхолтой.

«Ехэнхидээ һүниндөө нэхэдэгби. Телевизорэй хажууда һуугаад, ажалаа эхилдэгби. 8 часай туршада 15 ряд гү, али табан сантиметр нэхэдэгби. Зурагуудни метрһээ үлүүтэй, удаань грунт хэхэ хэрэгтэй, зурагуудые зураха – тоолыт даа нэгэ гобелен бүтээхын тула хэды саг ошодог бэ гэжэ. Спицэнүүдэйшье хухарха ушар байгаа ааб даа, теэд ажалаа үргэлжэлүүлһээр байдагби», - гэжэ Екатерина Очирова хэлэнэ.   

 Уран гартай эхэнэр мэргэжэлээрээ чеканщик-ювелир юм. Тэрэ Ивалгын арадай үйлэдбэриин колледж дүүргэһэн аад, мэргэжэлээрээ хүдэлөөгүй.  

«Гэнтэ Улаан-Баатар ябашооб. Дамдин Дорлиг бурханай хүрэг худалдажа абахыемни намда танилни зүбшэл үгөө. Дамдин Дорлиг бурханай хүрэг хоморой юм, намда бии, Эрмитажда бии. Энэ бурхан зохёохы бэлигтэй хүнүүдтэ туһа хүргэдэг. Нээрээ юм гү, али үгы юм гү, мэдэнэгүйб, тиигээшье һаа,  энэ бурхатай болоһоорни, ажабайдалдадам һонирхолтой ушарнууд олон болоо, толгойдом зурагууд харагдадаг боложо, зохёохы ажал эхилээб»,  - гэжэ Екатерина Очирова хөөрэнэ.

2018 оной Бүгэдэ буряадуудай «Алтаргана» нааданда Екатерина Очирова «Художественная обработка мягких материалов» гэһэн номинацида хоёрдохи һуури эзэлээ. 2019 ондо Усть-Ордын тойрогой үндэһэтэнэй түбтэ уран гартанай «Аян тэргэ» гэһэн үзэсхэлэн дэлгэгдээ. Бэлигтэй эхэнэр олон түсэбүүдтэй, захилнуудшье ородог. Теэд Екатерина Очирова тэдэниие абахаяа оролдодоггүй.

«Зохёохы ажалда өөрынгөө үгэ хэлэхэ хүсэлтэй, тиимэһээ шэнэ үзэсхэлэндэ бэлдэхэ гээшэ даб дээрээ намда шухала», - гэжэ уран гартан онсолно.

 

Источник: orda-info.online

Фото: orda-info.online