Ниигэм 14 may 2021 412

​Буряад Уласта модо тарилга эхилээ

© фото: РАЛХ

Буряад Уласай Баргажанай, Бэшүүрэй, Яруунын, Загарайн, Хэжэнгын, Хурамхаанай, Хяагтын, Үбэр Байгалай, Сэлэнгын, Тарбагатайн болон Хориин аймагуудта модо тарихаар түсэблэгдэнхэй.

Загарайн аймагта мүнөө 30 гектар газарта нарһанай сагдуул таригдаа. Энэ ажалда Онохой болон Илька һууринай ажаһуугшад туһа хүргэһэн байна. 

«60 гектар газарта модо тариха талмай бэлдэнхэйбди. Мүнөө хахадынь шахуу 100 мянганһаа дээшэ сагдуул таригданхай, энэ долоон хоногой дүүрэтэр ажалаа дүүргэхэбди», - гэжэ Загарайн ойн ажахын даргын уялга дүүргэгшэ Роман Микелявичус хэлэбэ.

Байгша оной хабарай сагта ойн харуулшад 1000 гектар тухай газарта модо тариха юм. Бүхыдөө жэлэй туршада 1,8 мянган гектар газарта 6,3 саяһаа дээшэ нарһан модоной сагдуул таригдаха түсэбтэй.  

Фото: РАЛХ