Ниигэм 14 may 2021 211

​Байгал шадарай аймагта шэнэ автоклуб дамжуулагдаа

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряад Уласай Байгал шадарай аймагта олон үүргэтэй нүүдэл автоклуб дамжуулагдаа. Тэрэниие худалдан абалгада «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 4 750 987,50 түхэриг һомологдоо.

ГАЗ А21R33 «ГАЗЕЛЬ NEXT» түхэлэй автотранспорт Турунтаево һууринай «Һомонуудай хоорондын соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын түбтэ даалгагдаба. Олон үүргэтэй нүүдэл автоклуб холо оршодог нютагуудта олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхэдэ хэрэглэгдэхэ юм.

Байгал шадарай аймагта холо оршодог нютагуудта 200-гаад хүн ажаһуудаг. Тэдэ нютагуудта клубууд биишье һаа, мэргэжэнги коллектив болон тусхай тоног хэрэгсэл үгы юм. Гэхэтэй хамта, арбаад нютагуудта соёлой клубууд үгы.

2019 онһоо Буряад Уласта иимэ олон үүргэтэй, нүүдэл автотранспорт худалдан абтана. Энээнһээ урид иимэ унаа Бэшүүрэй, Захааминай, Кабынскын, Сэлэнгын аймагуудта дамжуулагдаа. Тэдэниие худалдан абалгада «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Соёлой оршон» гэһэн уласай түсэлэй хэмжээндэ мүнгэн һомологдоно.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман