Ниигэм 14 may 2021 411

​Улаан-Үдэдэ гурба мянганһаа дээшэ һурагшад ЕГЭ тушааха

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Байгша ондо Улаан-Үдэдэ  11-дэхи класс дүүргэжэ байһан 3028 һурагшад болон урда жэлнүүдтэ һургуули дүүргэһэн 413 шабинар Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта (ЕГЭ) тушааха. Гүрэнэй шалгалтын шухала болзор майн 31-һээ июлиин 2 болотор үнгэргэгдэхэ.

Байгша ондо базова хэмжээнэй шалгалта болюулагдаа. Ород гүрэнэй дээдэ һургуулида орохо түсэбгүй һурагшад математика болон ород хэлээр шалгалта тушааха гү, али ород хэлээр ЕГЭ тушааха аргатай. Эрэмдэг бэетэй үхибүүд ганса ород хэлээр шалгалта тушааха арга боломжотой.

ЕГЭ тушааха 15 пункт элирүүлэгдээ: 1-дэхи, 8-дахи, 17-дохи, 18-дахи, 25-дахи, 26-дахи, 35-дахи, 42-дохи, 49-дэхи, 65-дахи һургуулинууд, 56-дахи физико-математическа һургуули, 3-дахи, 14 дэхи, 33-дахи гимназинууд, 27-дохи лицей. 

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан