Ниигэм 17 may 2021 539

​Майн 17 - Бүхэдэлхэйн электросвязиин болон мэдээсэлэй һалбариин мэргэжэлтэдэй үдэр

© фото: pixabay.com

2006 оной март һарада ООН-ой Генеральна Ассамблейн (№A/RES/60/252) зүбшөөлөөр Бүхэдэлхэйн электросвязиин үдэр болон мэдээсэлэй һалбарида ажалладаг мэргэжэлтэдэй һайндэр (World Telecommunication and Information Society Day) гээд тогтоогдоһон түүхэтэй. Тэрэ гэһэнһээ хойшо майн 17-до энэ һалбарида хүдэлдэг арад зон мэргэжэлтэ үдэрөө тэмдэглэдэг юм.

Энэ үдэр програмистнуудай, Интернедтэ хабаатай, тэрэнэй аргаар мэдээсээл тараадаг ажалшадай мэргэжэлтэ һайндэр болоно. Дэлхэй дээрэ Интернедэй бии болоһон сагһаа хойшо хүн түрэлтэнэй ажабайдал эгсэ хубилаа. Газарай алишье газарта байһан зон шууд холбоо барижа ажалаа ябуулха аргатай болоо. Энэмнай дэлхэйн экономикын хүгжэлтэдэ сэхэ хабаатай гээд ойлгонобди.

2006 он болотор энэ үдэр Уласхоорондын электросвязиин болон телекомуникациин үдэр гээд тэмдэглэгдэдэг һэн. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com