Ниигэм 17 may 2021 497

​Байгал шадарай аймагай онсо харууһата газарта модон таригдаха

© фото: pixabay.com

2015 ондо түймэртэ абтаһан Буряад Уласай Байгал шадарай аймагай онсо харууһатай байгаалиин дэбисхэртэ ой модо тарихань. Галта аюулда 9 мянган гектарһаа дээшэ газар хохидоо. Түймэрэй хойшолон усадхаха талаар санитарна-элүүржүүлгын хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдөө.

«Түймэрэй соробхилһон газарта бүхы модод хохидоо. Тиихэдэ түймэрэй һүүлээр, хорхой шумуул бүришье гэнэдхээгээ. Удаань тэрэ хорхойнууд тойроод байһан газараар таража магадгүй», - гэжэ «Лесресурс» таһагай дарга Иван Болдырев хэлэнэ.

Тиихэдэ дүрэһэн модоной үлэгдэлнүүд аюултай, тэдэнэр түргэн хатажа, түймэрэй гарабал, тэдэниие унтараахань хүшэр.

Санитарна-элүүржүүлгын ажал хэгдэһэн газарай хүрьһэн һэргэжэ, ой модо шэнээр тарихаар болобо.

«Ямар газар һэргээхээр бэ гэжэ ябажа хараһанай удаа, ажал эхилнэбди. Бэлэдхэлэй ехэ ажал хүлеэгдэнэ, хатаһан модонуудһаа сэбэрлэхэ, удаань энэ газарай хүрьһэ яагаад үтэгжүүлээ һаа дээрэб гэжэ шэнжэлнэбди»,  - гэжэ Николай Штайер тэмдэглэнэ.

Галда абтаһан ой модо шэнээр тарижа ургуулха гэбэл, ажал арбаад жэлдэ үргэлжэлхэ.

Фото: pixabay.com