Ниигэм 18 may 2021 715

​Ород гүрэндэ зольбо нохойнуудай талаар хуули абтаха

© фото: pixabay.com

Улаан-Үдэ хотодомнай зайгуул нохойнууд амаргүй олоор үдэжэ, энэ үбэлдөө арад зониие аймшагтайгаар хазажа, амидыгаар эдихэшье ушарнууд дайралдаа. Хотын захиргаанай болон болбосон түхэлэй комбинадай ашаар зольбо нохойнуудай тоо үсөөрүүлхэ ажал хэгдэжэ байна гээд үдэр бүри шахуу олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүд хэлсэжэл байдаг. Энэ асуудал гансал манай уласта дайралдадаг бэшэ, харин бүхы гүрэн доторой алишье можо нютагай ажаһуугшадай һанаа зобоодог. Эгээл тиимэһээ Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Засагай газарай ноёдто байгша оной декабриин 1 болотор зайгуул нохойнуудай хуби заяа шиидхэхэ тухай хуулида нэмэлтэ оруулхыень Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнуудта дааабари үгэһэн байна.

Гэрэй амитадые тэжээхэдэ, ямар эрилтэнүүд байха ёһотойб, хэр бэеэ тэрэ амитанаа өөрөө хаража шадахаяа болибол, яаха болоноб гэһэн удхатай һаманжанууд бүтээгдэхэ болоно. Үшөө тиихэдэ зайгуул нохойнуудай тоо бүридхэлгэ, тэдэнэй үдэжэ олон болохогүйн түлөө ямар ажал хэгдэхэ тухайнь шиидхэгдэхэ болоно. Юрэдөө, энэ талаар бүхыдөө ажал бүри һайнаар хэгдэжэ эхилхэнь ха. Тиихэ мүртөө Юрэнхылэгшэ Генеральна прокуратурада энэ ажал хэр зэргэ можо нютагуудта бэелүүлэгдэжэ байнаб гэжэ һайнаар хинажа байха тухайнь даабари үгэбэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com