Ниигэм 18 may 2021 428

​Буряадай хасууринууд Воронежско можодо таригдаа

© фото: Яндекс.Дзен

Воронежско можын Рождественская Хава нютагта Агууехэ Илалтын 76 жэлэй ойдо зорюулагдан, «Хэтэ мүнхын парк» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө. Ород гүрэнэй можо булан бүхэнһөө модоной сагдуулнууд асарагдаа, тэрэ тоодо, Азейрбаджан болон Казахстанһаа. Буряад Уласһаа хасуури модон эльгээгдээ.

- Жэл бүри можо нютагуудта тариха модо эльгээхыень хандадагбди. Байгша ондо Буряад Уласта хандажа, харюу хүлеэгээгүйбди. Бидэнэй бэшэгтэ харюусажа, хасуури модо тарихыемнай эльгээгээ. Ургажа байһан модод наратай Буряад улас болон Байгал далай тухай һануулжа байха, Буряадай ойн харуулшадта баяр хүргэнэбди, - гэжэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэ Юрий Чугреев хэлэбэ.

Бүхыдөө груша, черешня, абрикос, хуша, хасуури болон бусад модонууд таригдаа.

- Эхэ хэмжээ ябуулга гурбадахи жэлээ эмхидхэгдэнэ, тиигэжэ нютагтаа модонуудые таринабди. Агуу Илалта шэрээлсэһэн хүнүүдэй баатаршалга һанажа ябаха шухала. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ минии эжы баряанда байһан, эжымни яблонида ехэ дуратай һэн, эжынгээ дурасхаалда энэ модо таряаб, - гэжэ Юрий Чугреев хэлэбэ.

Фото: Яндекс.Дзен