Ниигэм 18 may 2021 515

Хүүгэдэй амаралгын газарнууд хиналта доро


Зунай амаралтын эхилхын урдахана хүүгэдэй лагерьнуудта олон шалгалтанууд болодог гээшэ. Эдэ үдэрнүүдтэ зунай сагта хүүгэдэй амарха газарнуудые Онсо байдалай талаар яаманай мэргэжэлтэд шалгажа байна. Нэн түрүүн түймэрһөө һэргылэмжын талаар хэгдэһэн ажал шанга хиналтада абтанхай.
Бүхыдөө 400 гаран амаралгын газарнууд Буряад Уласта харагдаха.

30 лагерьнууд ой модоной хажууда түхеэрэгдэнхэй. Тиимэһээ ой сооһоо түймэрэй хүрэжэ ерэхэгүйн тула хэдэн хэмжээнүүд абтана. Амаралгын газар тойроод бог шорой хаягдахагүй, зурууд татагдаад байха ёһотой. Гадна зайн гал дамжуулдаг бүхы хэрэгсэлнүүд бүтэн, түймэр саралгын зэмсэгүүд, түхеэрэлгэнүүд булта хүдэлхэ, уһа дамжуулдаг соргонууд бүтэн байхань шухала", - гээд МЧС-эй мэргэжэлтэд дахин дахин тэмдэглэнэ.

Шалгалтын үедэ элирүүлэгдэһэн дутуу дунданууд зунай эхилтэр гүйсэд усадхагдаад байха болзортой. Амаралтын хаһада онсо байдалай талаар яаманай болон бусад хиналтын эмхинүүдэй мэргэжэлтэд лагерьнуудта шалгалта хэхэ эрхэтэй.

Фото: ГУ МЧС по Бурятии