Ниигэм 19 may 2021 404

​Монгол гүрэнэй дээдын шагнал - Баир Жамсуевта

Ород Улас болон Монгол сайхан ороной хоорондо холбоо байгуулагдаһан 100 жэлэй ойн баяраар манай гүрэнэй хоёр эрхэтэдтэ Монголой дээдын шагнал барюулагдаба. Гадаана гүрэнэй эрхэтэдтэ барюулагдадаг «Алтан гадаһан» (Полярная звезда) гэһэн шагнал хайрада Федеральна суглаанай гэшүүд Ильяс Маханов болон Баир Жамсуев хоёр хүртэбэд.

Ород гүрэндэ Монголой бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Дуламсурэнгийн Даваа Монголой Юрэнхылэгшэ Халтмагийн Баттулгийн зарлигаар шагналнуудые барюулаа.  

Буряад арадаймнай түрүү хүбүүдэй нэгэн Баир Баясхаланович Жамсуев олон жэлэй туршада Агын буряадай тойрогые эрхимээр ударидаһан түүхэтэй. Мүнөө тэрэ Үбэр-Байгалай хизарые Совет Федерацида түлөөлнэ. Халуунаар амаршалае! 

Автор: Булат БАДМАЕВ