Ниигэм 19 may 2021 280

Буряад Уласай ажаһуугшад онсо харууһатай байгаалиин дэбисхэртэ газараа үмсэлхэ аргатай

Үнгэрэгшэ жэлэй эсэстэ декабриин 30-да «Онсо харууһатай байгаалиин дэбисхэр тухай» Федеральна хуулида хубилалтануудые оруулха тухай» гэһэн Федеральна 505-дахи хуули абтаһан байна. Тиигэжэ хүдөө нютагууд онсо харууһатай байгаалиин дэбисхэрэй бүридэлдэ гэр байрануудтаяа оруулагдаха аргатай болоо. Аймагууд дотор газараа ашаглаха арга олгогдоошье hаань, арад зон саарhа дасануудаа бүтээхэеэ яаранагүй.

Забайкалиин дархан газарта 3 нютаг - энэ хадаа Курбулик, Монахово болон Катунь гээд ородог юм. Мүнөө болотор тус hууринуудта ажаhуудаг арад зон тусхай хуулиин ёhоор газараа бүридхэлдэ оруулха эрхэгүй байгаа бэлэй, мүнөө байдал тад ондоо болонхой. Тиигэбэшье шэнэ хуулиин ёhоор, онсо харууһатай байгаалиин дэбисхэртэ оруулагдаһан хүдөө нютагууд тодорхойлогдоһон хилээр лэ газараа мэдэлдээ оруулха аргатай гээд тэмдэглэлтэй.

Үнинэй эндэ ажаһуудаг зон газараа үмсэдөө оруулха hанаатай, зарим газарта мэдүүлгэнүүд орожо эхилэнхэй, мүнөө асуудал шиидхэгдэжэ байна гэжэ Баргажанай Адагай захиргаанай газарай болон зөөриин асуудалнуудай талаар мэргэжэлтэн Павел Шустов тэмдэглэбэ. Тиихын тула харууhата газарые бүhэлүүрнүүдтэ хубаарилха ёhотой, тиигэжэ ашаглажа болохо гэhэн зиндаатай газарнуудай бүридхэлдэ оруулха шухала.

Буряад Уласай засагай газарай инфраструктурын талаар түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников тус ажалые үндэрөөр сэгнэбэ, хахад жэл соо бидэ урагшаа дабшаагүйбди гэжэ тэрэ тэмдэглээ. Баргажанай Адагай захиргаанай мэргэжэлтэдhээ ажалай бүлэг байгуулагдаа. Тиигэжэ бүhэлүүрнүүдые байгуулха, зонировани хэхэ талаар үндэhэн паркын ажалшад өөрын дурадхалаа оруулха ёhотой. Түрүүшын алхам гэхэдэ, муниципальна байгууламжа нэн түрүүн дархан газартай суг хамта хилэнүүдые элирүүлжэ, карта дээрэ зуража, hуури дээрэнь ошожо харуулха еhотой гэжэ барилгын болон гэрэй болон коммунальна ажахын шэнэлэлгын сайд Николай Рузавин тэмдэглээ. Тиигэжэ, хаагуур бүhэлүүр гарахаб гэhэн мэдээ гэр байрануудай гүрэнэй бүридхэлдэ орохо, hүүлээрнь нютагай захиргаан газарай участогуудые бүридхэлдэ оруулха хэрэгые, гэр барилгые зүбшөөдэг болохо бшуу.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК