Ниигэм 19 may 2021 204

​Зунай хаһада Буряадай элүүржүүлгын лагерьнууд хэр бэлэн бэ?

© фото: pixabay.com

Нэгэ хэды үдэр болоод, hуралсалай хаhа түгэсэжэ, үхибүүд зунай амаралтада гараха. Байгша ондо үхибүүд элүүржүүлгын лагерьнуудта ягаад амархаб, ямар эрилтэнүүд табигданаб, амарха лагерьнууд хэр бэлдэгдэжэ байнаб гэжэ һонирхообди.

Пандемиhээ боложо, зунай амаралгын лагерьнууд hууринуудайнгаа 75 хубида үхибүүдые абаха аргатай байха, тиимэhээ отряд соо 33 хүнэй орондо 24 хүн тоологдохо ха.

Мүнөө амаралгын лагерьнуудай шалгалта эмхидхэгдэнэ. Аргагүй шанга эрилтэнүүд табигдана гэжэ ниислэл хотын "Огонек" лагерэй захирал Марина Лодоева тэмдэглэнэ. Элүүржүүлгын тус газар 80 хубяар бэлэн болоод байна ха, санитарна, түймэр саралгын талаар шалгалтануудые гаража байнабди гэжэ хүтэлбэрилэгшэнь хөөрэбэ. Дохёо үгэдэг оньhон түхеэрэлгэ, хөөhэ сасажа, гал унтаарадаг хэрэгсэлнүүд булта хэрэглэгдэжэ, туршалга гараа. Тиигэбэшье, алдуунууд олдоо. Нэгэ хэды хэрэгсэлнүүдтэнь сасадаг сорго үгы, үхибүүдэй унтадаг таhалга соо зайн галай утаhан hанжаад байба, хуурай ногоон сабшагдаагүй, тиин түймэрhөө халхалдаг зуруудынь нёдондо хахалагдаhан байба. Ойн захада байhанайхи ногооной хуурай хаядаhан, хур хагдан байна гү гэжэ шалгалтада ородог гэжэ онсо байдалай талаар яаманай таhагай даргын орлогшо Анастасия Столярова дуулгаба.

2021 ондо үхибүүд болон хүмүүжүүлэгшэд лагерьтэ нэгэ доро орохо, нэгэ доро гараха гэhэн эрилтэ табигдана. Нэгэ үдэрөөр хожомдоhон хүн абтахагүй ха. Түрэлхидэй, аба эжынэрэй  амаралгын газарта ошожо, үхибүүнтэеэ уулзалга хоригдохо. Һэргылэмжын хэрэгсэлнүүд, агаар сэбэрлэдэг рециркуляторнууд, бэеын халууниие хэмжэдэг хэмжүүрнүүд, сасадаг дозаторнууд абтанхай. Хүмүүжүүлэгшэд, үхибүүдые хангадаг зон коронавируста шалгалта гараха.  Бүхыдөө Улаан-Үдэ хотодо хүүгэдэй үдэрэй туршада байрладаг 65 лагерь, ажалай болон амаралгын 20 газар, ниислэл хотоhоо гадуур элүүржүүлгын 10 лагерь нээгдэхэ юм. Тиимэhээ тус газарнуудта 37 мянган үхибүүн амарха аргатай байха.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com