Ниигэм 19 may 2021 375

​“Шуhанай дараса шалга” гэhэн хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэ эмхидхэгдээ

© фото: pixabay.com

"Шуhанай дараса шалга" гэhэн хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэ хотын худалдаанай түбүүд соо мүн лэ бусад ниитын газарнуудта эмхидхэгдээ. Тус ябуулга шуhанай дарасатай тэмсэлгын бүхэдэлхэйн үдэртэ зорюулагдажа, жэл бүри майн 17-до эмхидхэгдэдэг заншалтай юм байна. Худалдаанай түб руу ерэhэн зон шуhанайнгаа дараса шалгаха аргатай байгаа. Энэ хэрэгтэ тусхай байдал зохёогдожо, hайн дуратан хангалта үзүүлээ. Асуудалнууд гарахада тэдэнэр эмнэлгын талаар уласай hэргылэмжын түбэй врачуудта хандажа, тодорхой зүбшэл абаа. 

Шуhанай дараса шалгажа байха хэрэг тон шухала. Энээнhээ дулдыдажа олон үбшэн hүжэрдэг ха юм. Тэдэнэй дунда зүрхэ hудаhанай үбшэн болоно.  Хэрбэеэ анхарангүй ябабал, инсульт, мүн инфаркт боложо магадгүй. Эгээл иимэ ябуулгын ашаар энэ аймшагтай үбшэндэ хүн зоной анхарал хандуулха зорилготойбди гэжэ эмнэлгын талаар уласай hэргылэмжын түбэй эмшэн Анна Нагаслаева хэлэбэ.

Энэ үбшэндэ нэрбэгдэхэгүйн тула физкультура болон спортоор бэеэ hорихо хэрэгтэй, мүн эдеэнэй, архи тамхинай талаар наринаар ябаха хэрэгтэй гэжэ эмшэн тэмдэглэнэ hэн. Энэ ябуулгын үедэ 100 гаран хүн эмшэдтэ хандаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com