Ниигэм 19 may 2021 457

​«Абилимпикс» гэһэн уласай 4-дэхи чемпионат Буряадта түгэсэбэ

© фото: ГБПОУ "БРИЭТ"

Буряад Уласта «Абилимпикс» гэһэн 4-дэхи чемпионат түгэсэбэ. Уласхорондын тус хүдэлөөн эрэмдэг бэетэй зондо мэргэжэлэй мүрысөөнүүдые эмхидхэдэг заншалтай. Эрэмдэг бэетэй зониие ажалтай болгохо, ажалайнгаа мэргэжэлые дээшэлүүлхэ гэhэн зорилго табидаг юм.

Уласай энэ тэмсээндэ 86 хүн, 50 шүүбэришэ, 90 hайн дуратан хабаадаба. "Абилимпикс" гэhэн хүдэлөөн элдэб зониие, энэ хадаа тусхай hургуулинуудай шабинарые, оюутадые мүн наhатайшуулые нэгэдүүлнэ. Хэдыхэн жэлэй урда тээ эдэ зон нэгэ хэды шэглэлээр мүрысэдэг hаа, мүнөө 12 сэдэбээр урилдана. Энэ удаа тон түрүүшынхиеэ буряад бууза гэhэн урилдаан эмхидхэгдэбэ.

Хэмжээ ябуулга жэлhээ жэлдэ хүгжэнэ. Эрхүү можотой, Үбэр Байгалай хизаартай хөөрэлдөөбди, тиин Тыва, Хальмаг, Саха Яхадтай хэлсээ баталбал, хабаадагшадай тоо Россиин 5 можо хизаарhаа үлүү болгобол, Ород Уласай хэмжээндэ гаража шадахабди гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков дуулгаба.

Тиигэжэ түгэсхэлэй шатада 90 хүнэй дунда 16 хүн шэлэн абтаа. Тэдэнэй мэргэжэлэй шадабарииень шүүбэришэд үндэрөөр сэгнэбэ. Тайзан дээрэhээ эрхимүүдынь амаршалагдаа. 4-хи Абилимпикс тэмсээндэ хабаадагша Даниил Назаровай тэмдэглэhээр, эгээ хүндэнь гэхэдэ, бэлдэлгэ болоно ха. Үни удаан сагай туршада бэлдэлгэ хэнэбди, тиин мүрысөөнэй үнгэржэ байхада, һанаагаа зобохонь мүн лэ хүндэ гэжэ тэрэ тэмдэглээ.

Улаан-Үдэдэ илаhан зон Москва хотодо 2021 оной ноябрь hарада үнгэрхэ 8-дахи үндэhэн тэмсээндэ хабаадаха юм. Эдеэ хоол шаналга, будаха-шэрдэхэ мэргэжэл, компьютер хүтэлэлгэ, оёдол болон бусад сэдэбүүд хүгжэлтэ абаха ёhотой, энэ шэглэлнүүд "Болбосорол" гэhэн үндэhэн түсэбэй хэмжээндэ оролсоно ха. Тус тэмсээндэ үхибүүдэй шэнэ мэдээсэл, шадабари саашанхи хуби заяандань, ажалда оролгодо, өөрыгөө бэеэ даагаад ябалгада нүлөөлхэ удхатай.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: ГБПОУ "БРИЭТ"