Ниигэм 19 may 2021 295

​Наhажаал болон эрэмдэг бэетэй зоной Посольскын байшанай ажабайдалһаа

© фото: pixabay.com

Наhажаал болон эрэмдэг бэетэй зоной Посольскын байшанда мүнөө үедэ  176 хүн байрлана. 65-hаа дээшэ наhатай зоной, мүн олон эрэмдэг бэетэй зоной хойноhоо хараха талаар ехэ ажал ябуулагдана.

Үдэр бүри hониноор сагаа үнгэргэхэ, ном уншаха, шатар наадаха, нэхэхэ, кино хараха гэхэ мэтые интернадта ажаhуудаг зондо тэндэхи мэргэжэлтэд эмхидхэнэ. Эдеэ шанаха дуратай зондо мүн лэ өөрын газар бэлдэжэ үгөө.

Валентина Бакушева, гартаа дүйтэй, юумэ нэхэхэ дуратай. Һонин бүтээлнүүдые хээд, нүхэдтөө бэлэглэдэг юм. Фанья Гилязутдинова бүхы наhаараа hургуулида хүдэлhэн намтартай. 4 жэлэй саана наhажаал зоной байрладаг байшан руу ерээ. Эндэхи зоной хүн бүхэнэй хуби заяан элдэб. Бэе бэеэ дэмжэхэ, нүхэсэхэ гээшэ юунhээшье сэнтэй. Суг байрладаг зонтойгоо hайн дуратанай ябуулга эмхидхэжэ, мүнөө үедэ эдэбхитэйгээр элдэб хэмжээ ябуулгануудта хабаадана.

Посольскын интернат байшанда хүдэлдэг зон, эмшэд хүн бүхэндэ дулаан анхаралтайгаар хандаха гэжэ оролдоно.

"Манай мэргэжэлтэд тусхай hуралсал гараад ерээ. Наhажаал болон эрэмдэг бэетэй зонтой харилсажа шадаха хэрэгтэй. Эндэ ехэ hайн арга зохёожо, гэртээ байhандал адли байдал эмхидхэнэбди", - гэжэ захирал Евгений Калашников хэлэнэ.

Александра Горюнова хэбтэриин зоной хойноhоо харадаг ажалтай. Эдеэлүүлхэ, угааха, эмыень саг соонь уулгаха. Эдэ зониие ехэ хайрлажа, түрэл шэнги хандана. Өөрөө ехэ hайхан сэдьхэлтэй эхэнэр юм. Тиигэжэ хүн бүхэниие тэбэрижэ, таалажа, дүнгэжэ байдаг. Наhажаал зондо үгын, эдеэнэй, унтариин гурбан зөөлэниие бэлэглэжэ шадаха хэрэгтэй. Үдэр бүри иимэ ажал тэндэ ябуулагдана.  

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com