Ниигэм 20 may 2021 520

​Эдир юристнууд Буряадай Арадай Хуралай байшанаар аяншалба

© фото: Буряад Уласай Арадай Хурал

Эдир юристнуудай hургуули дүүргэгшэд Арадай Хуралай байшанаар аяншалба. Һунгамалнууд ажал тухайгаа хөөрэжэ, мүн ерээдүйн юристнуудай hонирхоhон бүхы асуудалнуудтань харюусаhан байна.

Буряадай гүрэнэй дээдэ hургуулиин дэргэдэ байгуулагдаhан эдир юристнуудай hургуулида эдэ үхибүүд hуража гараа. Хоёр hарын туршада долоон хоногой 4 дахин хэшээлнүүдтэ тэдэнэр ябаа. Амжалтатайгаар hураhанайнгаа түлөө эдиршүүл Арадай Хуралааар ябажа, ажабайдалтайнь танилсаха шагналда хүртөө. Түрүүн үхибүүд hунгамалнуудай шухала асуудалнуудые шиидхэдэг бага танхим соо ороо. Удаань hурагшад Арадай Хуралай бусадшье газараар ябаа. Уласай хуулинуудые баталдаг Ехэ танхимшье хүрөө.  Ямар ажалай хэгдэдэг тухай үхибүүдтэ тодорхойгоор хөөрэжэ, харуулжа үгөө.

30 хүүгэд, Улаан-Үдын hургуулиин үхибүүд, hуралсал гараа. Һурагшадта ехэ һонирхолтой байгаа гээд һанагдана.

- Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй дээрэ һургуулиин юридическэ факультедэй багшанар багашуулда хуулинууд, эрхэ хамгаалга тухай хөөрэжэ үгөө, гэжэ БГУ-гай юридическэ факультедэй захирал Эльвира Раднаева хэлэнэ һэн.

Уулзалгын түгэсхэлдэ электронно аргаар дуугаа үгэлгын хэрэгсэлтэй эдиршүүлые танилсуулаа. Тус оньhон түхеэрэлгын хүсөөр үхибүүд hунгамалнуудта асуудалнуудые табижа туршаа. Парламентын ажал хүдэлмэридэ эгээл хүндэ зүйлнүүд ямар бэ, юунhээ hунгамалнууд ажаябуулгаяа эхилээб, hунгалтын эрхэ яажа баримталагданаб гэхэ мэтэ асуудалнууд залуушуулые hонирхуулна.

Уулзалгын түгэсхэлдэ эдир юристнууд Арадай Хуралай hунгамалнуудай гарhаа hургуули дүүргэhэн тухай үнэмшэлгэнүүдые абаба. Энэнь ерээдүйн мэргэжэлдэнь туhатай, хэрэгтэйе гэршэлнэ бшуу.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай Арадай Хурал