Ниигэм 20 may 2021 791

​Эрхиригэй зониие эблэрүүлһэн хүшөө

© фото: БГТРК

Загарайн аймагай Эрхирэг нютагта Агууехэ дайнай болон ара талын ветерануудта зорюулагдаhан дурасхаалай хүшөө баригдажа, тэрэниие нээлгэн үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдээ.

Энэ дэмбэрэлтэ үйлэ хэрэгтэ хүрэхын урда тээ Эрхирэгэй hургуулиин багшанар болон үхибүүд аргагүй ехэ бэлэдхэлэй, шэнжэлэлгын ажал ябуулаа. Шэнжэлгын иимэ ехэ ажал ябуулhанайнь удаа хүшөө барилга эхилээ. Ветерануудай зүблэл, багшанар, ТОС-ууд хамтаржа, эмхидхэлэй хороониие байгуулжа, эдэбхитэйгээр ажалаа ябуулhан байна. Хэншье мартагдахагүй гэһэн уряагаа урдаа барижа, эрхирэгэйхид хамсыгаа шаман, буянтай хэрэг бүтээбэ гээшэ.

«Барилга хэхын тула ехэ гэгшын шэнжэлгын ажал ябуулаабди. Үхибүүдтэй хамта проект зохёожо, фото-зураг, данса, саарhа, документнүүдые суглуулаабди», - гэжэ Эмхидхэлэй хорооной гэшүүн, Эрхирэгэй дунда hургуулиин багша Цыцыгма Дашиева хубаалдаа.

Бүхы нютагаараа мүнгэ суглуулаа, концерт-наадануудые эмхидхээ, марафонуудые үнгэргөө. Удангүй Эрхирэгэй тэг дундахи гол талмай дээрэ иимэ гоё hайхан хүшөө бодхоогдобо. Урдахи талань шэмэглэгдээтэй, хүнэй hуужа амарха hандалинууд табигдаатай, зайн гал татагдаатай, нютагай, колхозой түүхэ тухай мэдээн баhал дэлгэгдээтэй һааб даа. Тиигэжэ сэрэгшэдэй болон ара талада ажал хэhэн зоной нэрэнүүдтэй хүшөө нютагые бүримүһэн шэмэглэбэ гээшэ.

Дабаатын hомоной ветерануудай Зүблэлэй түрүүлэгшэ Гомбожап Сандакдоржиевай хэлэһээр, тээ энэ хойномнай харахада, тэрэ үеын ухаангүй суутай колхозой түрүүлэгшэ Санжеев зоноо ударидажа ажал ябуулжал, сэрэгшэдтэ туhалжал байһан, самоледто мүнгэ үгэhэн. Тиихэдэ авиазаводто самолет барижа эльгээhэн юм.

Олоной хүсэн шангал даа. Энэл барилгын хүсөөр бүхы ажаhуугшад нэгэдэжэ, hанаа сэдьхэлээ, ажал хэрэгээ, эдэбхи үүсхэлээ хамтаруулжа, амаргүй ехэ дэмбэрэлтэй хэрэгээ бүтээбэ гээшэ. Тиин мүнөө олоороо сугларhан ажаhуугшад нээлгэндэнь аргагүй жаргалтайнууд hууна.

Анна Дамбиева, ара талын ветеран: «Ехэл баяртай байналби даа, манай эхэ эсэгэнэртэ гоё мемориал, памятник нээжэ, аша гушанарнай хаража ябаха гүб даа».

Дайнда хабаадаhан сэрэгшэдэй мүнөө нэгэнэйншье үгыдэ голхоролтойл даа. Һайндэрэй энэ үдэр «дайнай үхибүүдые», ажалай ветерануудые амаршалаа, концерт-наадаар баясуулаа. Һургуулиин багашуул, соёлой байшанай хүдэлмэрилэгшэд, дуушад, хатаршад булта ехэл оролдожо, нютагаархидтаа hайндэрэй наада бэлэглээ. Харин ара талада хүдэлhэн, Илалта шэрээлсэhэн зониие гэртэнь ошожо, амаршалhан байна. Үндэр наhатай болоhон эжы баабайнар газаагаа hуужа, дайнай үеын дуунуудаа шагнажа, дулаахан үгэнүүдые дуулажа, ехэл баяртайнууд үлөө бэлэй. Хүн бүхэндэ hайндэрэй гарай бэлэгүүд барюулагдаа.

Саашадаа хүшөөгэй талмай гоёохо, шэмэглэхэ ажал үргэлжэлхэ юм. Асфальт шэнэлэгдэхэ, мүн хорёо хото баригдаха ёhотой. Эрхирэг нютагта нээгдэhэн энэ хүшөөдэ мүнхэлэгдэhэн зон булта Агууехэ Илалтын түлөө ами наhаяа гамнангүй фашис дайсадтай тэмсэhэн габьяатай гээшэ. Мүн ара талада хүсэ шадалаа гамнангүй хүдэлжэ, Илалта шэрээлсэhэн зондо мүн лэ алдар соло! Иигэжэ мүнөө үеын ажаhуугшад нютагаархидайнгаа дурасхаалые hайханаар мүнхэлбэ гээшэ.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК