Ниигэм 20 may 2021 324

Үншэн үхибүүд шэнэ гэртэй болоно

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын яаманай мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, байгша оной майн нэгэнэй байдалаар арбан дүрбэн наһанһаа эхилээд, тэрээнһээ дээшэ наһатай 5548 үншэн үхибүүд гэр байраар хангагдаха болоно. Тэдэнэй 3834-ниинь аймагуудта, бэшэниинь Улаан-Үдэ хотодо ажаһууна. 
Түрэлхидгүй үлэһэн үхибүүд гүрэнэй зүгһөө  гэр байраар хангагдаха ёһотой. Энэ асуудал ехэ шухала болоно.
Ниигэмэй талаар яаманай тэмдэглэһээр, байгша оной туршада энэ туһаламжада 418 миллионһоо үлүү мүнгэн һомологдохо. Тэрэнэй ехэнхинь  Ород Уласай һанһаа үгтэнэ.  Үшөө тиихэдэ, сүүдэй шиидхэбэреэр үншэн үхибүүдые заал һаа гэртэй болгохо хэрэгтэ 47 миллион түхэриг хараалагданхай. Бүхы  мүнгэнэй ашаар 185 хүн гэртэй болохо аргатай.
Апрелиин эхинһээ майн 12 болотор 39 гэрнүүд жээрэб таталгын аргаар эзэдтэй боложо, хэлсээнэй ёһоор табан жэлэй туршада үншэн үхибүүд тэндэ байха. Энэ болзорой түгэсэхэдэ, гэр байрын хангалтануудай талаар үри шэрэ үгы, али нэгэн гэмтэ ябадал хэжэ эрхэеэ хэһээгдэнгүй байһан эзэдынь гэрэй дансалжа, нэрэ дээрээ оруулха аргатай байха.

Фото: pixabay.com