Ниигэм 21 may 2021 3323

Ехэ борооной хойшолонгууд усадхагдаа

Эдэ үдэрнүүдтэ бороон ехээр ороно.
Энэ һүни Улаан-Үдэ хотодо ехээр бороон адхаржа, хотын комбинат һүниндөө ажалдаа гараһан байна. Хамтадаа уһа һородог 10 машина гаража, 600 кубометр уһа суглуулжа, хаяба.
Ниислэл хотын гудамжануудта канализациин болон уһанай сугларха тусхайта соргонууд хуушарһан болон зарим газарта үгы ушарһаа ехэ борооной ороходо орёо байдал ушардаг гэжэ мэдээжэ. Тиимэһээ мэргэжэлтэд эртэхэнэ энэ бэрхэшээл шиидхэхэеэ ажалдаа гарана. Ключевская, Трубачеева, Жердева, Сахьянова үйлсэнүүдэй уһан эгээл түрүүн суглуулагдаа. Гадна Советскэ районай Ленинэй, Кировай, Балтахиновай нэрэмжэтэ үйлсэнүүд, Железнодорожно районай Маяковскын, Жуковскын гудамжанууд уһанһаа сүлөөлэгдэбэ.
Энэшье үдэр бороон орохо гээд уларил шэнжэлэгшэд дуулгана. Тиимэһээ хотын ажахынхид мүн лэ сүлөөгүй, ажалдаа.

Фото: комитет городского хозяйства