Ниигэм 21 may 2021 386

Эрдэмэй шэнэ гуламта  - Буряад Уласай Хурамхаанда

Хурамхаанай аймагай түб Хурамхаан һууринда һургуулиин шэнэ байшан баригдахань

Хурамхаанай аймагай түб Хурамхаан һууринда һургуулиин шэнэ байшан баригдахань. Аяар 275 һурагшадые багтааха аргатай тус һургуулиин барилгада 434 сая түхэриг гаргашалагдаха. Байгша һарын 6-да «Бурятпроектреставрация» гэһэн барилгын эхмхитэй хэлсээн баталагдаа.

- Һуралсалай хоёрдохи, гурбахи халааниие усадхаха зорилготойгоор бэелүүлэгдэһэн түсэлэй ёһоор тус барилга хэгдэхэ. 3 дабхарһаа, 7 залгалааһаа бүридэһэн 6 мянган дүрбэлжэн метр уужам талмайтай байшан болохо. «Шэнэ үеын һургуули» гэһэн үндэһэн түсэлэй аргаар барилга хэгдэхэ, - гээд, Засагай газарай Толгойлогшын орлогшо Евгений Луковников дуулгаба.

Энэ һургуулиин барилга ерэхэ жэлдэ дүүрэжэ, һуралсалай шэнэ хаһада һурагшад һаруул шэнэ байшан соо эрдэмэй далайе гаталха аргада хүртэхэнь.

Автор: Булат БАДМАЕВ