Ниигэм 21 may 2021 533

​Буряад Уласта "Илалта" гэhэн бүхэроссиин сэрэгэй-патриотическа наадан үнгэрөө

© фото: БГТРК

Буряад Уласта "Илалта" гэhэн бүхэроссиин сэрэгэй-патриотическа нааданай уласай шата үнгэргэгдэбэ. Хаба шадалаа туршалсахаяа уласай 18 аймагай түлөөлэгшэд ерэhэн байна. Анха түрүүшынхиеэ Муяын болон Бабантын аймагай үхибүүд хабаадаа.

Бүхэроссиин энэ нааданай байгуулагдаhаар 20 жэл гүйсэбэ. 2020 ондо пандемиин шалтагhаа боложо, мүрысөөн эмхидхэгдээгүй юм. Харин мүнөө жэл хабаадагшадай тоо улам олон болонхой. Эдир армейцүүд хадаа сэрэгэй-патриотическа хэшээлнүүдтээ үзэhэн, шудалhан эрдэм мэдэсэеэ харуулба.

«Тэмдэглэмээр юумэн гэхэдэ, региональна шатада уласай нааданай илагшад ерэнхэй. Бүлэг соо 10 хүн: 8 хүбүүн, 2 басаган. Тэдэнэр 8 шата дабаха ёhотой», - гэжэ Буряад Уласай спортын болон залуушуулай политикын сайдай орлогшо Татьяна Парпаева хөөрэбэ. Нээлгын баяр ёhололдо хабаадагшадта сэрэгшэ-десантнигууд арга шадалаа харуулаа. Иимэ юумэн үхибүүдэй hонирхол ехэтэ татадаг ха юм.

Сэрэгэй-спортивна мүрысөөнhөө гадуур эдир армейцүүд викторинын асуудалнуудта харюусаа. Үхибүүд янза бүриин бэлдэлгэтэй гэжэ "Юнармия" гэhэн бүхэроссиин сэрэгэй-патриотическа ниитын эмхиин муниципальна таhагай дарга Николай Доржиев хэлэбэ. Тэдэнэй дунда эрхим хүбүүд басагад бии, заримашуулай эрдэм мэдэсэ болон hорилго шанга байна гэжэ тэрэ нэмэнэ hэн.

Муяын аймагые түлөөлжэ, Таксимогой hургуулиин шабинар ерээ. Тэдэнэр нютагтаа hайн бэлдээбди гэжэ хөөрэбэ. Энэ мүрысөөндэ хабаадаhандаа ехэ баяртайбди гэжэ Андрей Беляк хэлэбэ.

- Шабинарни дүй дүршэлтэй болохо, мүн лэ бусад үхибүүдэй арга шадал хаража, танилсажа ябахада hайн ааб даа, - гэжэ Муяын аймагай "Юнармия" штабай дарга Вячеслав Тулугоев тэмдэглэнэ hэн.

"Илалта" гэhэн бүхэроссиин сэрэгэй-патриотическа нааданай региональна шатын илагшад август соо Москвагай можодо үнгэрхэ "Патриот" гэhэн нааданда хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ юм.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК