Ниигэм 24 may 2021 330

Эмшэдые тэдхэмжэ – шухала асуудалнуудай нэгэн

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, Алексей Цыденов ипотекын аргаар гэр абаһан эмшэдтэ мүнгэнэй туһаламжа үзүүлхэ тухай журам баталба.
Тэрээнһээ хойшо банкһаа урьһаар мүнгэ абажа, гэртэй болоһон эмшэдтэ ипотекэнь Уласай һанһаа  гүйсэд түлэгдэхэ. 
Мүнөө аймагай түбэй больницануудта эмшэд олоор дуталдана. Жэшээнь, хүдөө нютагуудта хамтадаа 134 врач, 54 фельдшер, 87 медицинскэ сестранууд хэрэгтэй. Тиимэһээ иимэ аргаар эмшэдые дэмжэхэ зорилготойгоор «Эмшэдэй 100 гэр» гэһэн түсэл байгуулагдаа. 
Энэ туһаламжада хүртэхын тула Элүүрые хамгаалгын яаманда мэдүүлгэ барижа, тусхайта реестртэ орохо шухала. Удаань «Хүдөөгэй ипотекэ» гэһэн программаар банкнуудһаа гэр байра абаха хэрэгтэ урьһаламжа абаха болоно. Энэнь байгша оной туршада хэгдэһэн байха ёһотой. 

Фото: pixabay.com