Ниигэм 24 may 2021 304

Гурбан дабхар баяр

Буряад Уласай нарайлуулгын байшанһаа гурбан эхир хүүгэд гэртээ табигдаба.
Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшад нэгэ доро хоёр басагатай, нэгэ хүбүүтэй боложо, гурбан дабхар баяр бүлэдэ ушараа. Энэ баярые хубаалдаһан хүнүүд түрэлхидые үнэн зүрхэнһөөнь амаршалжа, нэн түрүүн элүүр энхые эжыдэнь, хүүгэдтэнь хүсэнэ. 

Одоошье хүлеэгдэһэн баяр ерээ!», «Булта элүүр энхэ ажаһуугты!» - гэһэн амаршалганууд интернет сүлжээндэ таранхай.

Һүүлэй үедэ гурбан эхир хүүгэдэй түрэхэ ушарнууд Улаан-Үдэ хотодо олоор ушарна гээд, эмшэд тэмдэглэнэ. Байгша оной апрель һарада гурбан басагад түрэжэ, олониие гайхуулаа. Тэрээнһээ урид, нэгэ бүлэдэ гурбан эхир хүбүүд түрэһэн байна. Харин 2020 оной ноябрь һарада дүрбэн эхир – гурбан хүбүүд, нэгэ басаган түрэһэн гээд һануулая.

Фото: pixabay.com