Ниигэм 24 may 2021 430

​Байгал шадарай аймагта харгын заһабарилга болзорһоо урид хэгдэнэ

© фото: egov-buryatia.ru

Ильинка, Итанца, Татаурово нютагуудта заһабарилгын ажал апрелиин һүүл багта эхилээ

Байгал шадарай аймагай Ильинка, Итанца, Татаурово нютагууд Улаан-Үдэ хотын агломерацида ородог юм. Эдэ нютагуудта харгын заһабарилга апрелиин һүүл багта эхилээ. Ильинка нютагай хоёр гудамжада барилгын ажал болзорһоо урид ябуулагдана. Бэшэ нютагуудта ажал хэгдэхэ болззортоо хэгдэнэ. «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр харгын заһабарилагдана.

«Ильинка нютагай гудамжануудта харгын заһабарилга 2017 онһоо ябуулагдана, энэ болзорто 9 гудамжын харгы шэнэлэгдээ, байгша ондо үшөө дүрбэн гудамжада харгынууд заһабарилагдаха. Ямар харгынууд заһабарилагдахаб гэжэ ажаһуугшадай хандалганууд болон ниигэмэй удха шанартай объектнүүдые хараадаа абанабди», - гэжэ Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын сайд Александр Гоге тэмдэглэбэ.

Татаурово нютагта 400 метрэй зайда харгы заһабарилагдаха юм. Итанца нютагта фельдшерскэ-акушерскэ пунктда хүрэһэн харгы заһабарилагдаха.

2021 ондо Буряад Уласта «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлэй уласай болон аймагуудай 100 модонһоо дээшэ харгынууд заһабарилагдаха.

 

Фото: egov-buryatia.ru