Ниигэм 25 may 2021 345

Шалгалтанууд эхилээ


Үсэгэлдэр Буряад Уласай  дунда һургуулиин юһэдэхи класс дүүргэжэ байһан 12 544 һурагшад гүрэнэй түрүүшын шалгалта тушааба. Эдэнэр шухала эрдэм – ород хэлээр ОГЭ бариба.
Байгша ондо һурагшад ород хэлээр болон тоо бодолгоор экзамен тушааха болоно. Тогтоогдоһон журамай ёһоор, майн 24-25 ород хэлэн, майн 27-28 тоо бодолго. Урда долоон хоногто юһэдэхи класс дүүргэжэ байһан шабинар өөрынгөө шэлэжэ абаһан һургуулиин эрдэмээр шалгалтын хүдэлмэри бэшээ. Бүхы шалгалтануудай удаа эдэнэр тусхайта аттестат абаха болоно.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr