Ниигэм 25 may 2021 493

Ахын аймагай Өөрлигтэ шэнэ һургуули баригдаха


360 һууритай шэнэ һургуули барилгын хүдэлмэринүүд  эдэ үдэрнүүдтэ ябуулагдажа эхилбэ. Зохид талмай шэлэн абтажа, тэрэниие арилгаха, тэгшэлхэ хүдэлмэри хэгдэнэ, барилгада хабаадуулагдаха техникэ асарагдана.
Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй албанайнгаа хэрэгээр Ахын аймаг ошоходонь, шэнэ һургуулиин проект харуулагдажа, һайшаагдаһан байна. Бүхыдөө 459 сая түхэриг энэ барилгада хэрэгтэй. Ород Уласай һанһаа «Болбосорол» түсэлөөр бүхы мүнгэн һомологдоно. Шэнэ һургуулиин байшан 2022 оной октябрь һарын түгэсхэлдэ ашаглалгада тушаагдаха болзортой.
Мүнөө дээрээ Өөрлигэй һурагшад хуушан һургуулидаа һуралсалаа дүүргэжэ байна. Тэрэнь наяад жэлэй саана баригдажа, тулюур байдалтай болоһон. Табан зуугаад шабинар хоёр халаанда һурадаг.

Һүүлэй үедэ Ахын аймагта барилгын һалбари ехэ хүгжэжэ, олон тоото гэрнүүд баригдахаһаа гадна, ниигэмэй һалбариин эмхинүүд шэнээр бодхоогдоно. Гүрэнэй талаһаа манай үхибүүдтэ анхарал ехээр хандуулагдажа, шэнэ һургуули баригдахань. Бидэ ехэ баяртай, урматай байнабди", - гээд нютагай зон тэмдэглэнэ. 

Проектын ёһоор шэнэ һургуули гурбан дабхар, табан хубиһаа бүридэхэ. Эндэ бүхы таһагууд түхеэрэгдэхэ. 
2020 ондо «Бурунгольское» гэһэн хүдөөгэй байгууламжада дунда һургуулиин байшан һэльбэн шэнэлэгдээ. Һургуулиин захирал Гэрэлма Цыреновагай тэмдэглэһээр:

Манай һургуули 1990 ондо бии болоо. Мүнөө 64 һурагша, 15 багша хүдэлнэ. Бүхы хиналтын эрилтэнүүдтэ таарама байшан соо һурахадашье, хүдэлхэдэшье урматай байна».

Фото: egov-buryatia.ru/minobr