Ниигэм 25 may 2021 319

​Буряадай Хилгана нютагай гудамжанууд гэрэлтүүлэгдээ

© фото: Баргузин-инфо.24/7

Буряад Уласай Баргажанай аймагай Хилгана нютагта гудамжанууд гэрэлтүүлэгдээ. Хилгана нютагай ажаһуугшад аймагай засаг дарга Михаил Мишуринда баяраа мэдүүлнэ.

Тиихэдэ Баргажан нютагай Баргажан-пищекомбинат-ХДСУ гэһэн шэглэлээр гудамжанууд юундэ гэрэлтүүлэгдэнэгүйб гэжэ ажаһуугшад хандаһан байна.  

- Баргажан нютагта Баргажанай айманай захиргаан РЭС-тэй хамта гудамжын гэрэлтүүлгэ шэнэлхэ талаар ажал ябуулна. Калининай 29, 37, 14, 9, 15, 1, 43, Братьев Козлиных 39, Кабашовай 40, 34, Гагарина 1 гудамжануудта гэрэлтүүлгэ хэгдэнэ, - гэжэ аймагай захиргаанда хэлэбэ.

Фото: Баргузин-инфо.24/7