Ниигэм 26 may 2021 109

Үхибүүн бүхэн зундаа амарха эрхэтэй

Энэ долоон хоногто Буряад Уласай дунда һургуулинуудай һурагшад  зунайнгаа амаралтада гарахань. Тиин гурбан һарын туршада хэдэн олон шэглэлээр лагерьнууд ажалаа ябуулжа, хүүгэдые угтан абахаяа бэлэн болонхой. Тэндэ ошожо, амарха, олон нүхэдтэй болохо дуратайшуулай тоо олон. 
Улаан-Үдэ хотын Советскэ районай захиргаан ниигэмэй талаар хүндэ байдалтай хүүгэдтэ тэдхэмжэ, туһаламжа үзүүлхэ зорилготой. Мэргэжэлтэд амаралтын үедэ эгээл хэрэгтэй хубсаһа хунараар, гуталаар, бусадшье зүйлнүүдээр үхибүүдые хангаха гээд, тусхайта хэмжээ эмхидхэбэ. Туһаламжа хүргэхэ аргатай, һанаатай зон 21-61-03 утаһаар хонходожо, тодорхой мэдээсэл абажа болохо. Үшөө тиихэдэ Советскэ районай захиргаанай 18 а таһагта тон хэрэгтэй хубсаһа, гутал асаржа үгэхэдэ болоно.

Фото: pixabay.com