Ниигэм 26 may 2021 401

Һанаагаа ехээр бү зобогты
Мүнөөдэр Буряад Улас дотор хүн зониие али нэгэн аюулта ушар тухай дуулгадаг түхеэрэлгэнүүд шалгагдахань. Тиимэһээ үглөөнэй 10:00 сагһаа эхилээд, 10:15 саг болотор электросиренэнүүд гурба дахин дуугарха.
Буряадай онсо байдалай талаар агентствын мэргэжэлтэд хүн зондо «Внимание всем!», «Внимание! Проводится проверка системы оповещения» гэһэн уряа дуулабал бү айгты, шалгалта болоно - гэжэ дуулгана. Иимэ хэмжээн һара бүхэнэй һүүлшын гарагай дүрбэндэ үнгэрдэг гээд һануулна.

Фото: pixabay.com