Ниигэм 26 may 2021 155

​Можонууд хоорондын тамирай түб

© фото: egov-buryatia.ru

Улаан-Үдын 103-дахи микрорайондо баригдажа байһан Можонууд хоорондын тамирай түб 2021 оной декабрь һарада ашаглалгада тушаагдахаар түсэблэгдэнэ. Республикын Тамирай болон залуушуулай талаар яаманай сайд Вячеслав Дамдинцуруновай майн 14-дэ Сэлэнгын аймагай ажаһуугшадтай уулзахадаа хэлэһээрнь, Буряадай Алас Дурнын бүридэлдэ ороһоной ашаар Түбэй барилга бэелүүлэгдэнэ гээшэ.

- Буряадтаа Тамирай түб байгуулха – минии анханай һанал. Хайшан гэжэ энэ һаналаа бүтээхэб гэжэ бодожол ябааб. 2018 он. Тамирай сайдаар мэнэ һая томилогдоод байгааб. Наран Уласта үнгэргэгдэһэн Россиин фестивальда Буряадай түлөөлэгшэдые толгойлооб. Бидэ буряад барилдаагаа, һур харбалгаяа харуулаабди. Россиин түлөөлэгшэдэй хүтэлбэрилэгшэ - ДФО-дохи Ородой Холбоото Уласай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ, Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Юрий Трутневай орлогшо, РСБИ-иин гүйсэдхэхы захирал, минии һайн нүхэр Рамиль Габбасовтай үдэшын хоол хамта барибабди. Би нүхэртөө: «Рамиль, Буряадтаа Тамирай түб байгуулха һаналтайб. Манда ерэжэ, урагшатайгаар тэмсэһэн барилдаашад, боксёрнууд болон бэшэшье тамиршад яһала олон медальнуудые абана ха юм, - гэжэ хандабаб. Тэрэм урдаһаамни: «ДФО-до байһан болоболтнай, ондоо байха һэн», - гэбэ.

Досоогоо муудабашье, унтабаб. Үглөөгүүр һэреэд, һонинуудые хаража һууһамни, Буряаднай Алас Дурнын тойрогто ороо гэжэ мэдээсэгдэбэ. Түргэн дундаа Рамильда дүтэлөөд, наадан һагад: “Хэлэй бэлэйш, ДФО-до орохо хэрэгтэй гэжэ. Зай, республикын Толгойлогшо энэ һүниндөө тэрэ асуудал шиидхэжэрхибэл даа!” - гэбэб. Наадан наадандаа гэбэшье, Юрий Петровичой Буряадта түрүүшынхиеэ ерэхэдэ, ФСК-да тамирай олон түлөөлэгшэдтэй уулзуулаабди. Юрий Петрович маанадые ехэтэ дэмжээ, тиигэжэ бидэ энэ түлэбөөр Алас Дурнын субсиди абаабди. Тиигээд лэ энэ жэлдэ 10 мянган дүрбэлжэн талмайтай Тамирай түб нээгдэхэнь. Иигэжэл һанаһан хүсэл бэелнэл даа! – гэжэ Вячеслав Дамдинцурунов хөөрөө.

Һануулхада, Тамирай түб 2020 ондо Алас Дурнын ниитэ нэгэ субсидиин мүнгэн зөөреэр баригдажа эхилээ юм. 10 мянган дүрбэлжэн метр талмайтай түб табан танхимһаа бүридэхэ: зүүн зүгэй тэмсэлнүүдэй, боксын, барилдаанай, һорилгын болон универсальна танхим. Барилгын сэн 393 сая 940 мянган түхэригтэ хүрэнэ. Можонууд хоорондын тамирай түб физкультурно-элүүржүүлгын, һуралсалай-һорилгын хэшээлнүүдые болон эндэхишье ба можонууд хоорондын элдэб олон янзын тэмсэлнүүдые, мүрысөөнүүдые үнгэргэхөөр хараалагданхай.

Һорилгын үедэ нэгэ халаанда 240 хүн нэгэ доро һорилго хэхэ аргатай байха. Һорилгонуудай танхимуудһаа гадуур эндэ үшөө 20 һууритай зошод буудал, универсальна танхим, хубсаһаа һэлгэхэ таһагууд, бэеэ уһаар сүршэн һэргээхэ болон санитарна түхеэрэлгэнүүд, 45 һууритай конференц-танхим түхеэрэгдэхэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: egov-buryatia.ru