Ниигэм 26 may 2021 366

​Буряадай оюутад – Россиин хэмжээндэ

© фото: egov-buryatia.ru

Буряадай оюутад Бүхэроссиин XXIX «Россиин оюутадай хабар» фестивалиин түгэсхэлдэ хабаадана. Фестиваль федеральна «Социальные лифты для каждого» түлэбэй гүрэнэй «Болбосорол» түсэлөөр үнгэргэгдэнэ. Түгэсхэлэй хэмжээ ябуулганууд майн 15-һаа 20 болотор эртэ урдын түүхэтэ Доодо Новгород хотодо үнгэргэгдэнэ.

Энэ хэмжээ ябуулгануудта Россиин 75 можо хизаарһаа 3 мянга 500 оюутад хабаадана. Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин, Зүүн Сибириин соёлой дээдэ һургуулиин, Сибириин гүрэнэй телекоммуникациин болон информатикын ехэ һургуулиин 42 оюутан республикыемнай түлөөлнэ.

Хабаадагшад «Дуунай», «Хатарай», «Инструментальна», «Зүжэгэй», «Оригинальна жанр» болон «Мода» шэглэлээр этно-дефиле харуулха.

Зохёохы шадабаритай оюутан бүхэн Оюутадай хабарта эртээнһээ бэлдэжэ эхилдэг. Теэд пандемиһээ боложо, иимэ аргагүй байгдаа гэбэшье, оффлайн-ажабайдалай эхилхэтэй сасуу оюутад бэлдэжэ эхилээ. Россиин шатада бэлдэхэ саг байгаагүй гэхэдэ болохо. Ородоор хэлэбэл: “С корабля – на бал, всё с пылу с жару”.

- Би оюутан ябахадаа, Россиин Оюутадай хабарта гурба дахин хабаадаа һэм. Дахин иигэжэ зүрхэ сэдьхэлээ хэзээдэшье доһолгохогүйш. Тэндэ ямаршье тэмсээн үгы, харин драйв болон хүхюу наадан юм. Буряадай залуушуул хабаадахадаа, иимэл һанал бодолдо абтаха гэжэ найданаб. Мүнөөдэр бидэ гол гудамжада үнгэргэгдэһэн яһала олон юумэ хараабди, сэдьхэлээ хүдэлгөөбди. Саашадаа үшөөл ехэ һонин һайханиие хараха, үзэхэ, сэдьхэлдээ шэнгээхэбди, – гэжэ Александр Малханов бодолнуудаараа хубаалдаа һэн.

Ородой Холбоото Уласай Олониитын палатын гэшүүн, Россиин Залуушуулай холбооной түрүүлэгшэ Павел Красноруцкий хэлэхэдээ, Оюутадай хабар – залуушуулай эгээл олоор хабаададаг хэмжээ ябуулга гэжэ тэмдэглээ.

- Россиин бэлигтэй оюутадые 29 жэлэй туршада нэгэдхэжэ байһан энэ фестивальда Россиин Залуушуулай холбоон онсо дуратайгаар һаналаа табин хандадаг. Оюутадай хабар – энэ бултанда мэдээжэ, хүндэ ехэтэй бренд. Түсэл бэежээ, үргэдхэгдөө, тиигээд шэнэ түхэл шарайтай боложо, үе сагтаяа жэгдэ алхалхадаа, шэнэ аргануудые урагшатайгаар хэрэглэнэ. Энэ жэлдэ эгээл олон - 1184 уран һайханай эгээл эрхим номер бэлигтэй оюутад харуулна. Бидэ түрүүшынхиеэ уран һайханай болон эрдэм мэдэсын темэнүүдые нэгэдүүлээбди. Элитэ, мэдээжэ ябуулгануудһаа гаража, Оюутадай хабартай хамта шэнэ ойлгосонуудые нээжэ, һанал хүсэлөө бэелүүлэгты гэжэ бүгэдые уряалнабди, – гэжэ Павел Красноруцкий тодорхойлоо.

Фестивальда 10 шэглэлээр: «Региональна түлэб», «Дуунай», «Инструментальна», «Хатарай», «Зүжэгэй», «Оригинальна жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт» урилдаанууд үнгэргэгдэнэ. 2021 оной шэнэ шэглэл гэхэдэ - «Стрит-арт». Энэ урилдаанда хабаадагшад гурбан хоногой туршада Доодо Новгородой ханануудые граффити аргаар ялагар хурсаар, һонирхолтойгоор шэмэглэхэ юм.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын 2020 оной декабриин 25-ай 812-дахи зарлигаар Ородой Холбоото Уласта “2021 он - Эрдэмэй болон технологинуудай жэл” гэжэ соносхогдоо һэн. Фестиваль энээнтэй зохилдуулан үнгэргэгдэнэ. Эндэһээ удхалжа, үшөө нэгэ шэнэ шэглэл – «Научный слэм» оруулагдаа.

Фестивалиин ябуулгануудые энэ жэлдэ мэргэжэлтэ шүүмжэлэгшэд - Россиин 60 гаран соёлой болон урлалай мэдээжэ ажал ябуулагшад сэгнэнэд. Бүхы хэмжээ ябуулганууд, урилдаанууд Россиин Оюутадай хабар (https://vk.com/studvesnarsm) болон Ородой Холбоото Уласай Залуушуулай холбоон (https://vk.com/ rsmofficial) гэһэн ниитэ сүлжээ холбоонуудта харуулагдана.

Энэ түсэл «Россия – страна возможностей» гэһэн платформотой зохилдуулан, Россиин Болбосоролой, Гэгээрэлэй, Соёлой яамануудтай болон Залуушуулай талаар Федеральна агентствэтэй хамта Ородой Холбоото Уласай Залуушуулай холбоон бэелүүлнэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: egov-buryatia.ru