Ниигэм 26 may 2021 432

​Буряад хэлэнэй асуудалаар

© фото: Намжилма Цыденова

Усть-Орда тосхондо тойрогой хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй болон hургуулинуудай багшанарай эрдэмэй-методическа семинар хоёр үдэрэй туршада үнгэрhэн юм. Тэрэнэй хүдэлмэридэ Буряадай гүрэнэй университедэй эрдэмтэд, Буряад Уласай түрэлхи хэлэнэй эрхим багшанар жэшээтэ хэшээлнүүдые харуулжа, манай багшанартай дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа. Тосхоной «Туяна» сэсэрлигтэ, гимнази-интернадта hонирхолтой хэшээлнүүд, элидхэлнүүд шагнагдажа, багшанар аша туhа ехэтэй методическа заабаринуудые абаhан байна.

Семинар-практикум эмхидхэгшэ – тойрогой үндэhэн хэлэнэй таhаг юм. Тус таhагай дарга Вероника Харбанова багшанарые мэндэшэлхэдээ, иигэжэ тэмдэглээ: «Март hарада тойрогой багшанарай бага бүлэг Буряад Уласай hургуулинуудтай танилсаад ерээ. Дүй дүршэлтэеэ андалдалгын хүдэлмэри саашадаа үргэлжэлхэ, - гээд хэлээ. - Усть-Ордын тойрогой 206 hургуулиhаа 78-дань, хүүгэдэй 96 сэсэрлигһээ 46-дань буряад хэлэ үзэнэ. Һуралсалай үшөө табан hургуулида, найман сэсэрлигтэ буряад хэлэ заагдажа захалхань».

Буряад Уласай эрхим буряад хэлэнэй багшанар Загарайн аймагай Асагадай hургуулиин буряад хэлэнэй багша Очир-Ханда Найдановна Нанзанова, Улаан-Yдын 29-дэхи буряад гимназиин багша Лхама Санжимитуповна Цыренова гэгшэдэй Усть-Ордын гимназида үгэhэн жэшээтэ хэшээлнүүдые тойрогой буряад хэлэнэй багшанарнай ехэ hонирхон шагнаhан байна. Методикын олон шэнэ аргануудтай багшанар танилсаа.

БГУ-гай багшанар Баирма Дамбиевна Цырендоржиева, Соёлма Анандуевна Дашиева гэгшэдэй элидхэлнүүд дурадхагдаа.

Хэшээлнүүдые зүбшэн хэлсэлгэдэ Буряад Уласай эрхим багшанарай баян дүй дүршэл халан абаабди, ехэ удхатай, hонирхолтой хэшээлнүүд үгтөө гээд, тойрогой багшанар тэмдэглээ.

Ургажа ябаhан үхибүүдтэ түрэл хэлыень зааха талаар иимэ hэдэлгэ, оролдолго, хамтынгаа хүсөөр иимэ ехэ ажал хүдэлмэри хэжэ байhандатнай баярые хүргэнэбди. Түрэл хэлэн хүгжэг, баяжаг, саашанхи үедөө соёлоо, хэлэеэ дамжуулжал ябая даа гэжэ Буряад ороной багшанар хүсэбэ.

Намжилма ЦЫДЕНОВА, «Усть-Ордын үнэн»

Фото: Намжилма Цыденова