Ниигэм 26 may 2021 193

​Түймэрэй соробхилһон газарта Буряад Уласта модонуудые тариба

© фото: egov-buryatia.ru

Бүхыдөө байгша ондо Буряад Уласта ойн 57 түймэр бүридхэгдэнхэй. Мянга гаран гектар талмайда гал гаража, газар шатаажа hалгаагаа. Энэнь хадаа нёдондоной тоо баримтануудhаа нилээн бага юм. Жэшээлхэдэ, 2015 ондо Заудинска ойн ажахын газар дээрэ 260 гектар ой модон түймэртэ шатажа дууhаhан байна. Тиин мүнөө эндэнь волонтёрнууд сугларжа, нарhан модонуудые hуулгаба.

Түймэр хүн зоной болгоомжогүй, харюусалгагүй ябаhанhаа олонхи ушарта болодог. Энэшье газарта галаа унтараангүй, алдажархиhанhаа иимэ ехэ газар нюсэгэн үлэшөө гээшэл даа. Мүнөө бүхы нарhан мододые дахин ургуулха хэрэгтэй. Теэд модо hуулгаха гээшэ баhал өөрын онсотой, энэ ажалда заагүй хоёр хүн ябаха ёhотой. Нэгэнь газар малтаха, хоёрдохинь залуу модо hуулгажа байха жэшээтэй. Эндэ илангаяа үндэhыень заhажа, газар руу хээд, дээрэhээнь нягталан жэгдэлхэ хэрэгтэй. 

Буянта һарын сагта модо тарихада ехэ буян айладаха гэжэ шажан мүргэлдэ бэшэгдэнхэй байдаг. Гэхэ зуура "Дурасхаалай сэсэрлиг" гэhэн ябуулга гүрэн дотор үргэнөөр эмхидхэгдэнэ. Мүнөө Буряадта  волонтёрнууд, элдэб түбүүд, патриотическэ клубууд, hургуулиин үхибүүд, ойн ажахын ажалшад гээд хаа-хаанагүй модо тарилгын ажал ябуулна. Нэгэтэ модо hуулгаhан хүн хэзээдэшье, отолхо, сабшахагүй, түймэр табихагүй гэлсэдэг. Буян хэжэ, байгаалияа сэбэрлэжэ ябахада ямар hайн гээшэб. Энэ шиигтэй, зөөлэн газарта шэнэ hайн модон ургажа, нюдэ хужарлуулхал байха.

Заудинска ойн ажахын газар та500-гаад зон сугларжа, эбтэйгээр хүдэлнэ. Хэдыхэн сагай туршада 20 мянган нарһан модохонууд таригдаа. Энэ хугасаа соо "Экология" гэhэн үндэhэн түсэлэй hайгаар 80 хуби газарыень сэбэрлэжэ, hэргээжэ, шэнээр модо тарижа шадаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: egov-buryatia.ru