Ниигэм 26 may 2021 795

​Эрэмдэг бэетэй үхибүүдтэ туһа хүргэдэг “Аватар” түб Улаан-Үдэдэ хаагдахань

© фото: БГТРК

Эрэмдэг бэетэй үхибүүдые аргалгада туhалдаг "Аватар" түб хаагдаха тухайгаа мэдүүлнэ. 10 жэлэй туршада заhабарилга хэгдэбэшье, байшан заhагдахаяа болёо. Үбэлдөө хэшээлэй үедэ байшан соо хүйтэн, багшанар, үхибүүд даарадаг юм. Бусад бэрхэшээлнүүдшье ушардаг.

Хайшаа тусгаар үхибүүднай ошохо юм, хаана hуралсалай, эмшэлгын аргануудые абахабди гэжэ түрэлхин һанаата болоно. Түбые эмхидхэгшэ Светлана Будашкаева 1905 ондо баригдаhан байшан харуулна. Газааhаань харахада, нээрээшье бархирхаар байдалда хүрэhэн гэр соо түб түбхинэнхэй. Досоонь штукатуркань унашоо, таhалhан халхабшануудынь хахараа. Оёорынь ханхинана, hарюу болошонхой. Дулаасуулгын hужаань бүхы таhалгануудые дулаагаар хангажа хүшхэрнэгүй. Урда зуун жэлдэ хэгдэһэн системыень шэнэлхэ хэрэгтэй, энэ ажалда ехэ мүнгэн гаргашалагдаха гэжэ "Здоровье Бурятии" жасын правлениин түрүүлэгшэ хөөрэнэ.

Байшан соо хүйтэн гэжэ психологиин багша Екатерина Антонова гомдоно. Тэрэ эндэ 6 жэл хүдэлмэрилнэ, байшанай үмхирһэнһөө боложо, ажалдань һаад ушаруулагдана. Үбэлдөө дулаан хубсаһа үмдөөд, хэшээлээ үнгэргэдэгбди гэжэ тэрэ хөөрэнэ. 

"Аватар" түб байгуулагшад бэрхэшээлээ өөрын хүсөөр шиидэжэ шадахагүй. Түб жасын бүридхэлдэ ородог, харин жасань мүнгэнэй тэдхэмжээр, грантнуудай ашаар ажамидардаг. Эрэмдэг бэетэй үхибүүд эндэ туһа хүргэдэг,  түрэлхидынь ехэ баясадаг байгаа бшуу. Мүнөө түбэй хаагдахада, томошуул хайшань үхибүүдээ абаашахаб гэжэ мэдэнэгүй. Бүхы талаар арга боломжонуудаа нэгэдүүлжэ, заатагүй тус эмхиие үлөөхэ еhотойбди гэжэ үхибүүдэй талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Наталья Ганькина утаhаар дуулгаба. Аватар түбэй хаагдахада, эрэмдэг бэетэй хүүгэдтэй зон ондоо эмхинүүдтэ хандаха аргатай гэжэ хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын яаманда дуулгаба. Засаг зургаануудай иигэжэ хэлэхэдэ, тус түб хаагдахань гэжэ халаглахаhаа байха ондоо юу хэлэхэб. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК