Ниигэм 29 may 2021 572

​Сониной редактор, бэрхэ оршуулагша бэлэй

Шанга абари зантай, ехэ харюусалгатай ажалтай һэн

“Буряад үнэнэймнай” ветеран, РФ-гэй болон Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Мижит-Цырен Дарижапович Намжилов:

- Ехэл хатуу хүндэ сагые дабажа гараһан байна Раднажаб Бадмаевич – Хэжэнгэ нютагаймнай омогорхол болоһон хүн. Хардалга хашалгын үедэ бэлигтэй нютагаархиднай – Р.Б.Бимбаев, мэдээжэ журналистнууд, уран зохёолшод Ц.Ж.Дамдинжапов, Х.Н.Намсараев амиды мэндэ үлэжэ, ехэ ажал бүтээгээ бшуу. 1957 ондо манай “Үнэндэ” ехэ-ехэ тушаалнуудта Раднажаб Бадмаевич хүдэлөө, бүри урдань 1937 онһоо эхилжэ, марксистско-ленинскэ литература, Ленинэй, Сталинай материал, статьянуудые оршуулха хуби заяатай байгаа. Бато Гылыков, Даши Лубсанов түрүүтэй дарганар “Үнэндэ” угтаа бэлэй. Тэрэ үедэ бэрхэ журналистнууд олон байгаа. Ехэ даруу зантай, тэсэбэри ехэтэй, шанга хүн һэн. Гэбэшье урагшаа һанаатай, өөртөө найданги, бэ[1]лигтэй ударидагша, шанга журамтай оршуулагша байгаа. Намайешье дэмжэжэ, “дали” ургуулаа бэлэй. Бэрхэ-бэрхэ үхибүүдтэй байһаараа омогорходог бэлэй.

“Үнэнэй” ветеран, оршуулагша Долгор (Галина) Ринчиновна Жамсаранова:

- Раднажаб Бадмаевич ехэ һайн хүн байгаа. “Буряад үнэнэймнай” мэдээжэ редактор, ямаршье коллективые хүтэлжэ шадаха, нэгэдүүлхэ аргатай бэрхэ ударидагша ябаа. Би хорёод гаран жэл соо түрэл газетэдээ ажаллахадаа, нэгэшье хүдэлмэридөө хойнотожо ябахыень хараагүйб: ходол гурим журамтай, шанга абари зантай, саг соогоо ерээд лэ, оршуулгаяа эхилхэ.

Тэрэ үедэ телетайпаар ерэһэн ТАСС-ай материалнуудые, СССР болон Росси гүрэнэйнгөө, түрэл партиингаа хуулита шиидхэбэринүүдые, олон тоото съезднүүдэй гол удха уншагшадтаа дары түргэн дамжуулхын тула мүнөөдэр ерэһэн, эльгээгдэһэн бүхы юумыень тэрэ үдэртэнь оршуулагша һэмди. Тиигэжэ үглөөдэрынь лэ арад зомнай бүхы материалнуудтаймнай буряад хэлэн дээрээ танилсадаг бэлэй. Раднажаб ахатамнай үгэ бүхэндөө, тоо баримтануудта (он жэл, үдэр), нэрэнүүдтэ, бусад зүйлнүүдтэ тон анхаралтайгаар хандадаг, ехэ наринаар шалгажа үзэдэг һэн. Ээлжээлэн хүдэлхэдөө, зарим нэгэнэйнгээ оршуулһые саашань үргэлжэлүүлхэ саг дайралдадаг һэн. Бидэ суута журналист Б-М.Ж.Жигжитовтэй нилээд олон жэлдэ суг хүдэлхэдөө, бэе бэеынгээ урда харюусалгаяа тон һайн мэдэрдэг һэмди. Гүн удхатайгаар, даамгай зохидоор оршуулдаг Р.Б. Бимбаев хадаа найдамтай, бэрхэ, манай ёһотой һурган хүмүүжүүлэгшэ, тон харюусалгатай ажалда багшамнай болоһон гээшэл даа.

“Буряад үнэнэй”, БГТРК-гай ветеран Надежда Михайловна Баторова:

-Түрэлһөө түрэл болоһон “Үнэндөө” аяар 35 жэл соо хүдэлхэдөө, нилээд оло дахин Раднажаб Бадмаевичтай хамта оршуулгануудыень тоншоһон байнаб даа. Һонор ухаатай, түүхэ, түрэл хэлэеэ һайн мэдэхэ, түни түбшэн зантай редактор, бэрхэ оршуулагша һэн. Һүүлэй үедэ нюдэнэй харааниинь һуларбашье, материалнуудаа нэгэшье заһабаригүйгөөр тушаадаг бэлэй.

“Үнэнэй” ветеранууд – ахамад корректор Екатерина Максимовна Зомонова, бэшэгүүдэй таһагай тоо бүридхэгшэ Екатерина Доржиевна Раднаева:

- Нилээд наһатай болотороо манда Раднажаб Бадмаевич хүдэлөөл даа. Ехэ үргэн мэдэсэтэй, бэрхэ оршуулагша байгаа. Ульгам хэлэтэй хадань оршуулгыень уншахадашье урматай һэн. Коммунис партиин, гүрэн түрынгөө томо томо, бүхэли хуудаһан болохо материалнуудынь яһала шалгаһан байхаб. Гонорар табихын тула ехэ шухала ажалыень – оршуулгыень тэмдэглэдэг һэмби.

Одхон хүбүүниинь - МВД-гэй ветеран Александр Раднажапович Бимбаев:

- Эсэгэмнай ехэ соёл болбосоролтой, һайн һайхан зантай, хүн зонтой, суг хүдэлһэн нүхэдтэеэ тааража хөөрэлдэдэг, үргэн эрдэм мэдэсэтэй һэн. Бурфагта, анхан комвузда һурахадаа, бүри урдань уншалгын гэртэ хүдэлхэдөө, Монголдо, Сибириин дивизиин 5-дахи армида алба хэхэдээ, олон хэлэ мэдэдэг байгаа. Тэрэ тоодо ород, монгол, япон, англи, немец, француз, солонгос хэлэндэ шуналтай байһаниинь гайхалтай. Дарибал Цыбжитовна эжытэймнай хамта дээдэ мэргэжэлтэй дүрбэн үхибүүдтэй болоо. Бидэ, хүүгэдынь, тиихэдэ 7 ашанар зээнэрынь, үшөө олон зээнсэрнүүдынь, угыень үргэлжэлүүлжэ, нэрыень дээрэ үргэжэ ябанабди.

Хүндэтэ эсэгымнай ажалые дэмжэһэн гүрэн түрэдөө, “Буряад үнэнэйхидтээ” баярые хүргэнэбди. 100 жэлэйнгээ үндэр ойе мүнөө жэлдэ угтахаяа байһан түрэл газетынгээ коллективтэ зохёохы амжалта, һайн һайханиие хүсэнэбди, хани халуунаар амаршалнабди!

Бэлигма ОРБОДОЕВА хэблэлдэ бэлдэбэ