Ниигэм 28 may 2021 104

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: «Тиимбииздаамнай хаанаб?»

«Тиимбииздаамнай хаанаб?»

Нэгэтэ наһажаал эхэнэр редакцида ороод, нэгэ хонхо хэхыем зүбшөөгыт гэбэ. Утаһаар нилээн зугаалсаха зуураа утаар татан лабладаг байба:

-…Тиимэ бииз даа… Үглөөдэр ерэжэ, үшөө нэгэ дахин хонходохыем зүбшөөгыт гээд ябаба.

Үглөөдэрынь тэрэ эхэнэр ерэбэгүй. Таһагые даагша Б.Т.Цыремпилов, тэрэниие һанаандаа хүлеэжэ байһан юм гү, иигэжэ хэлэбэ: “Тиимбииздаамнай хаанаб?”

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​