Ниигэм 28 may 2021 116

​Буряад Уласай ойн ажахынуудта тракторнууд абтаба

© фото: РАЛХ

«Ой хамгаалга» гэһэн федеральна түсэлэй «Экология» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ «Лесресурс» эмхидэ ойн ажахыда хэрэглэхэ гурбан шэнэ трактор дамжуулагдаа.

«Энэ хүсэтэй гурбан түмэр хүлэгүүд зургаа мянган шахуу модоной зай гаталжа ерэһэн байна. Мүнөө модо тарихадамнай бидэндэ ехэ туһатай байха», - гэжэ «Лесресурс» эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Бакиров хэлэбэ.

Эдэ тракторнуудаар ойн харуулшад модо тариха гэжэ газар хахалжа, удаань тэрэ газараа элдүүрилдэг юм.

Хоёр жэлэй туршада бэелүүлэгдэжэ байһан «Ой хамгаалга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ уласай ойн ажахынуудта ойн ажахынуудта арбан техникэ абтаһан байна. 

Фото: РАЛХ