Ниигэм 28 may 2021 315

​Буряад Уласай Ахын аймагай һургуули заһабарилгын һүүлээр

© фото: maou-bur.buryatschool.ru

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Засагай Газартай суг хамта Ахын болон Түнхэнэй аймагуудаар албанай хэрэгээр ябажа ерээ. Эгээн түрүүн тэрэ уула хадата Ахада хүрэжэ, Хужар нютагта Бүрэнголой hургуули хэр заhабарилагдааб гэжэ хараhан байна. Эндэ 64 хүүгэдтэ эрдэм мэдэсэ олгуулдаг.

Заhабарилгын ажал нёдондо зун хэгдэжэ дүүрэhэн байна. Тэрэ гэhээр ажабайдал эндэ бурьялна. Һургуулиин байгуулагдаhаар 30 жэлэй ой тэмдэглэгдээ, мүн профессор Соном Дугаровай түрэhөөр 100 жэлэй ой болоhон байна. Энэл нютагай хүндэтэ хүнэй нэрээр хүдөөгэй hургуули нэрлэгдэнхэй.

Һургуулиин байшан 1990 ондо баригдаhан юм. Эндэ аргагүй ехэ заhабарилгын ажал хэгдээ, бүхы юумэниинь hэлгэгдэhэн байна. Буряадай Толгойлогшые шэнэ hургууляар ябуулжа, харуулаа. Энэ һургуулида 64 hурагша эрдэм мэдэсэ олоно, мүнөө гансал 11-дэхи ангиин үхибүүд гүрэнэй нэгэдэмэл шалгалтадаа бэлдэнэ.

Биологиин багша кабинедтээ урижа, hуралсалай хэрэгсэлнүүдтэеэ танилсуулха аргатай байгаа. Һургуулида заhабарилга үнинэй хэгдээгүй, тиин үхибүүдшье, багшанаршье шэнэлэгдэhэн газарта hураха, хүдэлхэ аргатай байhандаа ехэл баяртай. Юуб гэхэдэ, hуралсалай гуламтань мүнөө үеын бүхы эрилтэнүүдтэ таарама болонхой. Бүхыдөө байшанай заhабарилгада 6 сая шахуу түхэриг hомологдоhон байна.

Ахын аймаг дотор байгша ондо 530 hууритай hургуулиин барилгада орохонь. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: maou-bur.buryatschool.ru