Ниигэм 31 may 2021 225

Ажал хэбэл - аман садхалан


Хабарай тарилгын хаһа түлэг дундаа. Захааминай аймагай хүдөө ажахын таһагай мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар,  энэ хабартаа 3842 гектарта тарилга хэгдэхэ. Энэнь үнгэрһэн жэлэйхидэ орходоо нэгэ бага ехэшэг. Орооһото ургамалнуудта 1850 гектар газар үгтэхэ. Тиихэдэ 1818 гектарта бусад ургамал таригдаха түсэбтэй. 161 гектарта хартаабха, 15-да газарай бусад ургамал һуулгагдаха.
 Михайловка нютагай ажахы 900 гектарта, Хуртага нютагай таряашад 500 гектарта орооһо тарихань. Үмсын ажахытай Д.Б. Гармаев 140 гектарта, С.Ш. Хазагаев 310 гектарта эдэ үдэрнүүдтэ тарилгаяа эхилхэнь. Хамтадаа 29 трактор, 22 плуг, 14 культиватор ажаллана. 
Һүүлэй мэдээгээр аймагта тарилга түлэг дундаа. Тиин шииг нойто ехэтэй уларил хэдэн үдэр ажалда һаад ушаруулаа. Хартаабха тарилга һаял эхилэнхэй. Ехэнхи ажаһуугшад үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ энэ ажалаа хэбэ.
Энэ хабартаа Захааминай ажахынууд 41 тонно минеральна үтэгжүүлгэ абажа, газартаа оруулаа. 
Хүдөө нютагай зон хабарай нэгэшье үдэр алдангүй ажалаа ябуулна. Тэрэнэй дүн намартаа гаража ерэхэ.

Фото: Закамна-инфо 24/7