Ниигэм 28 may 2021 200

​Буряадай түлөөлэгшэд “Жэлэй гэр бүлэ” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ уласаа түлөөлнэ

© фото: БГТРК

Хүн бүхэнэй ажабайдалда гэр бүлэ онсо hуури эзэлдэг гээшэ. Тиин үнэр баян, хэшэгтэй, жаргалтай гэр бүлэнүүдэй олон лэ байхада, гүрэн түрэмнай шанга, хүсэтэй байха жэшээтэй ха юм даа.

Улас дотор hаяхана бүхэроссиин конкурсын уласай шата Буряадта үнгэржэ, илагшадтай дулаахан уулзалга баярай оршон байдалда үнгэрhэн байна. Зүгөөр мүнөө илагшад онлайн аргаар бүхэроссиин хэмжээндэ Буряадаа түлөөлнэ. Илагшадые ёhолон хүндэлхэ хэмжээ ябуулгада хотыншье, хүдөөгэйшье гэр бүлэнүүд суглараа. Хэд бэ даа суг байhан олонхон жэлэй дүршэлтэй, зарим айлнууд hаял хада бэе бэедээ тангаригаа үгэнхэй. Нэгэ бүлэнүүд олон үхибүүтэй боложо, жаргалтай hууна, нүгөөдүүл багашуулаар баян болохые хүлеэн байна. Теэд гол түлэб хүн бүхэндэнь гэр бүлэ гээшэ аргагүй ехэ баялиг, шухала байдал, жаргал болоно гээшэ.

Буряадай ажаhуугшадые социальна талаар хамгаалгын сайд Татьяна Быковагай хэлэhээр, иимэ гэр бүлэнүүдэй жэшээ дээрэ ороноймнай ерээдүйн байдал зохёогдоно.

- Мүнөө үеын байдалаар залуу гэр бүлэнүүдэй дунда hалаха ушар ехэ олон болонхой, - гэжэ сайд хэлээ.

Захааминай аймагай Тогмитовтоной гэр бүлэ 26 жэлэй туршада эбтэй эетэй ажаhууна. Үхибүүдээ үндылгэжэ, хүл дээрэнь гаргаад, мүнөө зээнэрээ хаража, баясана. Теэд гол түлэб бэе бэедээ энхэргэн дулаахан хандасаяа алдаагүй, мээхэйнүүд зандаа. Дэмы бэшэ "Ёhо заншалнуудаа сахигша гэр бүлэ" гэhэн номинацида илагша боложо тодороо. Бэе бэеэ хүндэлхэ, эхэ эсэгэеэ үргэхэ, үри хүүгэдээ хүмүүжүүлхэ гээшэ элинсэг хулинсагhаа дамжан ерэнэ ха юм даа. Тиин бидэшье саашань үринэртөө заншалайнгаа hайханиие дамжуулнабди. Тиигэжэ үри хүүгэднэй ходо ёhо гуримаа наринаар сахижа ябаха гэжэ гэрэй эзэн эхэнэр хөөрэнэ.

"Жэлэй гэр бүлэ" гэhэн бүхэроссиин конкурс 2016 онhоо үнгэргэгдэнэ. Эхмидхэгшэдэй нэгэниинь Россин ажалай болон социальна хамгаалгын яаман болоно. Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковецэй хэлэhээр, гүрэн түрэмнай гэр бүлын ажабайдалда анхаралаа ехэ hэлгэнхэй, хандасань ондоо болонхой, урагшаа ябана. Ганса манай уласаар хараха болоо hаа, 2020 оной hан жаса 4 хахад үлүүтэй миллиард мүнгөөр баталагдаhан байна, харин 2021 ондо 7 гаран миллиард хараалагданхай гэнэ. Мүнөө Буряад уласай 6 гэр бүлэ региональна шатын илагша боложо тодороо. Тэдэнэр булта Буряад уласаа бүхэроссиин хэмжээндэ түлөөлхэ юм. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК