Ниигэм 28 may 2021 296

​Буряадай Борто нютагай соёлой байшан заһабарилагдана

© фото: БГТРК

Нёдондо жэл “Соел” гэhэн үндэhэн түсэлөөр соёлой 14 байшан Буряад Уласта заhабарилагдаhан байна. Байгша ондо Захааминай аймагай Борто нютагта заhабарилга эхилээ.

Борто нютагта 1950 ондо соёлой байшан баригдаhан юм.Тэрэ гэhээр капитальна заhабарилга нэгэшье дахин хэгдээгүй байна. Хэдышье хуушан байшантай байбашье, бортынхид эндээ олон хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэжэл байгаа.

Байгша ондо “Соёл” гэhэн үндэhэн түсэлдэ оруулагдажа, клуб заhабарилагдажа эхилээ. Нютагай зон энээниие үнинэй хүлеэгээ. Мүн тиихэдэ Закаменск хотын соёлой ордон мүн лэ заhабарилгада оробо. Энэ хэрэгтэ 54 сая түхэриг hомологдоо. Шанар hайтай заhабарилга хэгдэжэ, мүнөө үе сагай түхеэрэлгэ, мүн артистнуудта шэнэ хубсаhан абтаха юм. Хүдөө нютагта клуб гээшэ тон хэрэгтэй байшан болоно. Соелой байшангуудай үгы байгаа һаа, хүдөөдэ һууһан зон сүлөө сагтаа юу хэхэ болоноб даа? Тиимэһээ байшангуудай заһабарилга тон хэрэгтэй ажал гээд һанамаар байна.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК