Ниигэм 28 may 2021 324

​Буряад Уласай Загарайн аймагта харгын заһабарилга түлэг дундаа

© фото: egov-buryatia.ru

Байгша оной апрелиин тэн багта «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр Загарайн аймагай Новая Брянь болон Онохой һууринуудты харгы заһабарилагдажа эхилээ.

Онохой һууринда Трактовая гудамжада 400 метрэй зайда харгы заһабарилагдаха. Новая Брянь нютагта Русинай гудамжада заһабарилгын ажал хэгдэхэ.

Заһабарилгын ажал 2021 оной октябрь һарада дүүргэхээр түсэблэгдэнхэй. 2021 ондо Буряад Уласта «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлөөр уласай болон аймагуудай 100 модонһоо дээшэ зайда харгы заһабарилагдаха.

Фото: egov-buryatia.ru